Kredyty frankowe okazały się prawdziwą zmorą dla kredytobiorców. Nagły i skokowy wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował, że wiele osób zmagało się z trudnościami w spłacie. Większość frankowiczów poradziło sobie z tym wyzwaniem, lecz są osoby, które nie podołały. W przypadku braku spłaty bank jest uprawiony do wypowiedzenia umowy i żądania natychmiastowej spłaty. Co należy robić, gdy został wypowiedziany kredyt frankowy?

Kiedy dochodzi do wypowiedzenia umowy kredytu frankowego przez bank?

W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu – tak stanowi art. 75 prawa bankowego. Choć przepis brzmi zawile, to najczęstszą przyczyną wypowiedzenia jest zadłużenie i nieterminowa spłata kredytu. Co ciekawe, choć ustawa daje możliwość wypowiedzenia w przypadku utraty zdolności kredytowej, to banki wolały dodatkowo zarobić i zmuszały kredytobiorców do zapłaty odpowiednich ubezpieczeń.

Szczegółowa procedura wypowiedzenia umowy określona jest w art. 75c prawa bankowego. Bank zobowiązany jest najpierw wezwać kredytobiorcę do dokonania spłaty, na co wyznacza mu 14 dni. Ponadto w piśmie należy pouczyć o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Jeżeli kredytobiorca złoży taki wniosek, to bank umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu. Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

Należy wskazać, że bank musi przeprowadzić procedurę wypowiedzenia zgodnie z powyższymi zasadami. Jeżeli jej nie dochowa, to nie dochodzi do skutecznego wypowiedzenia umowy. Zatem ewentualne powództwo przeciwko byłemu kredytobiorcy zostanie oddalone jako przedwczesne, a bank przegra sprawę w całości.  Podobne stanowisko wyrażają sądy powszechne. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia I ACa 1132/18 z dnia 6 czerwca 2019 r.:

„wypowiedzenie umowy kredytu poprzedzone winno być wezwaniem do zapłaty zaległych rat, a to wezwaniem zawierającym wymogi z art. 75c p.b. Przeciwny wniosek prowadziłby do absurdalnej sytuacji, że art. 75c mógłby stać się normą iluzoryczną. Banki bowiem – nie chcąc wdawać się w pertraktacje restrukturyzacyjne – po prostu od razu wypowiadałby umowy, bez wcześniejszych wezwań o zapłatę zaległości.”

Warto odnotować, że stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone uprawnioną w banku. Brak właściwych pełnomocnictw powoduje taki sam skutek jak niedochowanie procedury określonej w prawie bankowym.

Wypowiedziany kredyt frankowy a pozew banku.

Jeżeli doszło do skutecznego wypowiedzenia i bank pozwał kredytobiorców, to nic straconego. Sam pozew nie skutkuje automatyczną wygraną banku, a wszczyna jedynie postępowanie w sprawie. Należy podkreślić, że w uzasadnieniu pozwu kredytodawca wskazuje, iż umowa jest ważna i została wypowiedziana, a kwota odpowiadająca żądaniu wynika właśnie z wykonywanej i wypowiedzianej umowy kredytu.

W odpowiedzi na pozew frankowicze bronią się tą samą argumentacją, co w przypadku, gdy to oni są stroną powodową. Umowa jest nieważna, a zatem żądanie banku jest bezzasadne. Sąd bada stosunek zobowiązaniowy, które wiązał strony i jeżeli uzna, że kredyt jest wadliwy, to co do zasady oddali żądanie banku. W uzasadnieniu takiego wyroku można będzie odnaleźć argumentację, że nie uznano roszczenia banku, gdyż umowa niegdyś łącząca strony jest nieważna. Jest to o tyle istotne, gdyż jak wyrok stanie się prawomocny, to uzasadnienie sporządzone przez sąd w sprawie banku o zapłatę przeciwko kredytobiorcom będzie stanowić podstawę do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej zabezpieczonej nieruchomosci.

Wypowiedziany kredyt frankowy i pozew banku generują emocje oraz stres kredytobiorców. Stąd najlepiej sprawę przekazać do prowadzenia adwokatowi.

Bank wypowiedział ci umowę kredytu frankowego? Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką w Katowicach.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: