Kwestie kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, najczęściej CHF, są przedmiotem wielu postępowań sądowych. Jako główną podstawą wytoczonych powództw wskazywane są zawarte w takich umowach kredytowych postanowienia niedozwolone. Klauzule abuzywne w umowach frankowych umożliwiają unieważnienie takiego kredytu i uwolnienie się od toksycznego produktu. Niniejszy artykuł wskazuje na te zapisy w najpopularniejszych kredytach zaciąganych przez konsumentów.

Klauzule abuzywne w umowach frankowych – kredyty indeksowane

Umowe indeksowane (waloryzowane) to takie, gdzie kwota kredytu wyrażona jest w złotówkach, a saldo jest ustalane po wypłacie całości kredytu lub transzy. Wtedy kredytobiorca dowiadywał się ile franków będzie musiał spłacić. W umowach mBanku można wyróżnić postanowienia, które skutkują unieważnienie całej umowy. Pierwsze dotyczy uruchomienia kredytu i przeliczenia udzielonego kapitału w złotówkach na franki szwajcarskie: § 1 ust. 3a w zw. § 7 ust. 1 umowy:

„Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”
„mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.
Co się tyczy samych spłat, to wadliwy jest zapis § 11 ust. 4:
„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”
Również w umowach Getin Bank, Raiffeisen Bank International  (EFG Ergasias – Polbank) czy Banku Millennium można znaleźć bardzo podobne treściowo zapisy. Należy wskazać, że wszystkie te postanowienia są przez sądy w uznawane za klauzule abuzywne, a same umowy unieważnianie.  I odpowiednio Getin Bank przy wypłacie: § 9 ust. 2 umowy:
„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczna do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów- obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”
oraz przy spłacie § 10 ust. 3 umowy:
„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”
Bardzo podobnie wygląda sytuacja w Banku Millennium. Klauzule abuzywne w umowach frankowych tego banku znajdują się odpowiednio w § 2 ust. 2 i § 7 ust. 1 umowy Wymieniony powyżej Raiffeisen Bank International (kredyty po EFG Ergasias – Polbank) o tyle różni, że postanowienia klauzule abuzywne nie są zlokalizowane w umowie frankowej, a regulaminie stanowiącym integralną część tej umowy. I tak klauzula dotycząca wypłaty znajduje się w § 7 ust. 4 regulaminu:
„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególny transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualnie saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listowanie w przypadku postanowień § 11.”
Spłatę natomiast i jej nieuczciwe warunki opisano w § 9 ust. 2 pkt 1) regulaminu:
W przypadku kredytów do waluty indeksowanych do waluty obcej: 1)  raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu;

Klauzule abuzywne w umowach frankowych -kredyty denominowane

Umowy typu denominowanego to takie, gdzie kwota kredytu jest wyrażona w CHF, a wartość środków w złotówkach ustalana jest przy uruchomieniu kredytu i transzy. Wtedy też kredytobiorca dowiadywał się ile faktycznie złotówek dostanie. Najpopularniejszym kredytem tego typu jest Własny Kąt Hipoteczny oferowany przez PKO BP. Było kilka wariantów umowy, a poniższy opis dotyczy umów oferowanych do 2007 roku. Umowy nowsze były podzielone na cześć szczególną oraz część ogólną i to w tej drugiej (COU) trzeba szukać analogicznych postanowień. § 4 ust. 2 umowy dotyczy wypłaty kredytu:
„W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej tabeli kursów.”
§ 22 ust. 2 umowy dotycząca spłaty:
„W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z: 1). ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów.”
Bardzo podobne zapisy znaleźć można w kredytach Nordea Habitat. Klauzule abuzywne w umowach frankowych tego banku (teraz PKO BP S.A.)  znajdują się w części ogólnej: § 1 ust. 2 COU:
„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”
§ 15 ust. 7 COU:
W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany 2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”page30image36798848

Klauzule abuzywne w umowach frankowych – kontakt z Kancelarią

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach posiada klauzule niedozwolone wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.
Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:
Ile trwa rozprawa frankowa? Koszt sprawy frankowej  kredyt frankowy a pozew