W dzisiejszym wpisie krótka analiza kredytu frankowego oferowanego niegdyś przez Lukas Bank S.A. Jest to kolejna z umów, która posiada niedozwolone postanowienia umożliwiające jej unieważnienie. Następcą prawnym wspomnianego banku jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Stąd też wobec tej instytucji należy kierować reklamację i powództwa w sprawie przeciwko dawnemu Lukas Bankowi.

Kredyt frankowy Lukas Bank – klauzule niedozwolone.

Lukas Bank oferował kredyty denominowane (więcej w artykule o tego typu produktach), gdzie kwota kredytu była wyrażona we franku szwajcarskim, ale wypłacana w złotówkach. I tak w § 1 ust. 1 umowy wskazuje się, że:

Bank udziela Kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego w kwocie 100 000 CHF na okres 360 miesięcy od 01.01.2007 do 01.01.2037. 

Oczywiście do żadnej wypłaty we frankach nie dochodzi, albowiem umowa na to nie pozwala. Stąd wyrażone saldo kredytu jest fikcyjne. §4 ust. 1 umowy:

„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w banku X.”
§ 4 ust. 4 umowy
„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.”
Jak widać postanowienie powoduje, że kredytobiorca nie może otrzymać waluty wskazanej w tytule umowy. Za to bank na podstawie klauzuli, która daje mu nieograniczone pole do kształtowania zobowiązania swojego klienta wypłaca złotówki. Jak dochodzi do przeliczeń i kto ich dokonuje? Nie wiadomo. Z pomocą nie przychodzi także regulamin, w którym wskazuje się w § 3 ust. 4.
„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg. aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.

Kredyt frankowy Lukas Bank – spłata umowy.

Umowa ta nie zawiera typowej klauzuli spłaty wymuszającej na kredytobiorcy wpłacanie złotówek. Teoretycznie bank umożliwiał wpłaty CHF bezpośrednio na rachunek techniczny. § 20 ust. 4 regulaminu:
„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek.”
Pamiętać jednak należy, że w 2007 roku nie istniały jeszcze kantory internetowe, co bardzo utrudniało pozyskiwanie franka szwajcarskiego i przelewanie go na wskazane w umowie konto techniczne. Stąd też większość frankowiczów wpłacała złotówki, a bank dokonywał przewalutowań wg kursu kupna w oparciu o swoje tabele. W ten sposób interesy konsumentów były naruszone w sposób oczywisty.

Unieważnienie umowy w Lukas Bank / Credit Agricole – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach w Credit Agricole nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.
Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:
Ile trwa rozprawa frankowa?