Santander Consumer Bank S.A., tak jak inne banki, miał w swojej ofercie kredyt waloryzowany (indeksowany) do CHF. Czym charakteryzowała się ta umowa i czy jest możliwe unieważnienie takiego kontraktu? Szczegółowe informacje w dalszej treści artykułu.

Klauzule niedozwolone w umowie o kredyt waloryzowany do CHF w SCB.

Kredyt waloryzowany do CHF kwalifikuje się do unieważnienia z przyczyn następujących:

  •  § 2 ust. 2 w zw. § 3 ust. 2 umowy w brzmieniu:. „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie xxx PLN nominowanego do waluty CHF. wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz. Kredyt jest wypłacany w złotych polskich zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy (…). Kredyt wypłacony jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków. Zapis ten łudząco przypomina istniejący w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych pod pozycją 3178.

Bank nigdy nie kupował ani nie sprzedawał waluty obcej, przed uruchomieniem kredytu nie poinformował Kredytobiorcy o wysokości zobowiązania do spłaty. Nie wyjaśnił także sposobu ustalania kursów walut.

  •   § 5 ust. 5 umowy w brzmieniu:Jako datę spłaty raty kredytu przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek kredytu. Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.; Zapis ten łudząco przypomina istniejący w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych pod pozycją 3179.

Kredytobiorca nie miał wpływu na politykę walutową obowiązującą w Banku, a Bank nie informował Kredytobiorcy o kryteriach ustalania kursu walutowego.

Gdzie można wytoczyć pozew przeciwko Santander Consumer Bank S.A. o kredyt waloryzowany?

Bank ten ma siedzibę we Wrocławiu. Natomiast w przypadku każdego powództwa dot. czynności bankowych, sądem właściwym może być ten, gdzie znajduje się miejsce zamieszkanie konsumenta. Zatem adwokat może wytoczyć powództwo przez sądem w Katowicach czy Gliwicach. Opłata od pozwu wynosi 1000 zł, więc jest stosunkowo nieduża do wartości przedmiotu sporu.

Kontakt:

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.