Korzystanie z usług doradztwa podatkowego w okresie ciągłych zmian w prawie podatkowym wydaje się być czymś oczywistym dla każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą. Szereg niuansów w przepisach oraz pułapek, które czyhają na podatników przeraża. Należy jednak pamiętać, że każdemu, nawet najlepszemu usługodawcy może przydarzyć się pomyłką, której skutek stanowić będzie znacznie uszczuplenie budżetu firmy oraz niekiedy i odpowiedzialność karnoskarbową.

Szkoda wyrządzona w ramach świadczenia usług doradztwa podatkowego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że doradca podatkowy to kolejny z tzw. wolnych zawodów. Aby móc świadczyć usługi w tym zakresie należy mieć ukończone studia wyższe, praktykę zawodową, zdany egzamin państwo (który nie należy do najłatwiejszych) i być wpisanym na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W zakresie swoich kompetencji doradca podatkowy może udzielać porad z zakresu szeroko pojętych spraw podatkowych i celnych, reprezentować ich przed organami podatkowymi oraz przed sądem, sporządzać deklaracje podatkowe, prowadzić księgi rachunkowe. Wszystkie te czynności obarczone są ryzykiem wyrządzenia szkody.

Zgodnie z art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym w razie wyrządzenia szkody przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, doradca podatkowy oraz osoby, z pomocą których czynności te wykonuje lub którym powierza ich wykonanie, ponoszą odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. W związku z faktem, że szkoda wynika z wadliwie wykonanej usługi, to podstawą odpowiedzialności kodeksowej będzie art. 471 k.c., który stanowi dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Mając na uwadze powyższy fakt, doradca podatkowy ponosi odpowiedzialność za szkodę rozumianą jako uszczuplenia w majątku swojego klienta (np. konieczność zapłaty kar, grzywien czy konieczność zapłaty wyższego podatku w związku z nieoptymalnym wyborem sposobu opodatkowania) oraz w związku z nieosiągnięciem planowanego zysku (np. w wyniku konieczności udziału w szeregu czynności związanych z postępowaniem podatkowym przed organem podatnik nie mógł świadczyć usług).

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy odpowiada za swoje działania i związku z tym ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Stąd też stosownego odszkodowania można domagać się bezpośrednio od niego na drodze cywilnej. Niemniej ustawa o doradztwie podatkowym nakłada obowiązek ubezpieczenia OC. Szczegółowe minimalne warunki takiej polisy określa stosowne rozporządzenie. Natomiast zakres ochrony dotyczy tych czynności, które wskazuje ustawa o w art. 2 ust. 1, a które częściowo zostały wymienione powyżej.

W związku z faktem posiadania polisy, istnieje możliwość zgłoszenia roszczenia bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody. Stosowne postępowanie likwidacyjne przeprowadza ubezpieczyciel i podejmuje decyzję w oparciu o stan faktyczny oraz zgromadzone w sprawie dokumenty i wyjaśnienia.

Mając na uwadze trudną tematykę jaką są podatki oraz fakt, że zakłady ubezpieczeń niezbyt chętnie palą się do wypłaty odszkodowań, warto skorzystać z doświadczonego adwokata.

Odszkodowania kancelaria Katowice – kontakt.

Jeżeli jesteś poszkodowanym wskutek działania doradcy podatkowego lub innym zdarzeniu szkodowym, skontaktuj się kancelarią.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Czytaj także: