Osoby posiadające kredyty frankowe zastanawiają się czy warto złożyć pozew przeciwko bankowi. Powstają pytania co się stanie po wytoczeniu takiego powództwa oraz obawa przed przegraną. Należy w tym miejscu odpowiedzieć: nie ma czego się bać. Niemniej jednak należy się dobrze przygotować do sporu.

Kiedy możemy złożyć pozew przeciwko bankowi?

Przede wszystkim musimy dokonać analizy naszej umowy kredytowej. Niektórzy frankowicze mają ułatwione zadanie, albowiem posiadają typowe kredyty z Raiffeisen, mBank czy Getin Bank. Sądy w Katowicach czy w Gliwicach już od jakiegoś czasu wydają wyroki unieważniające takie umowy. Takie stanowisko orzecznictwa w naszej apelacji ułatwia podjęcie decyzji. Aby nie narazić się na zarzut przedwczesności roszczenia, warto w pierwszej kolejności napisać reklamację. Bank ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi i jeżeli nie uzna naszych roszczeń, można składać pozew.

Opłata od pozwu w sprawie frankowej

Frankowicze są na uprzywilejowanej pozycji, albowiem opłata od pozwu w sprawach dot. czynności bankowych wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (kwoty, którą chcemy wygrać) nie więcej niż 1000 zł. Na pytanie co rozumie się przez czynności bankowe, odpowiada ustawa Prawo bankowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3) czynościami są udzielanie kredytów. Niewątpliwie produkt pseudofrankowy jest kredytem.

W którym sądzie należy złożyć pozew w sprawie frankowej?

Właściwość miejscowa w sprawach frankowych może zostać ustalona na trzy sposoby. Pierwszy wynika z właściwości ogólnej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i jest to siedziba pozwanego banku. Dla przykładu Bank BPH, który przejął kredyty po GE Money Bank S.A. ma siedzibą w Gdańsku. Stąd też właściwy będzie sąd w tym mieście.

Dla frankowicza z Katowic, Chorzowa, Gliwic czy Będzina byłoby uciążliwe toczenie procesu nad morzem. Na ratunek przychodzi art. 37(2) k.p.c., który stanowi, że „powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.”. Zatem kredytobiorca zamieszkały na Śląsku z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie czy Santander Consumer Bank S.A. może skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej w Katowicach i wytoczyć powództwo przed sądem w Katowicach czy Gliwicach.

Trzecia opcja to wynikająca z art. 34 k.p.c. możliwość wytoczenia powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania.

Pozew przeciwko bankowi: indywidualny czy zbiorowy?

Z uwagi na fakt, że postępowania grupowe trwają znacznie dłużej, o wiele korzystniejsze jest wytoczenie powództwa indywidualnego. Sądy w Katowicach czy Gliwicach unieważniają kredyty frankowe indeksowane i denominowane. Stąd też prowadzenie indywidualnie przez kancelarią adwokacką wydaje się być najrozsądniejsze.

Kontakt w sprawie powództwa przeciwko bankowi

Proszę o wypełnienie formularza lub kontakt telefoniczny 508122113.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.