Wykonywanie pracy zawodowej zawsze wiąże się z ryzykiem wypadku. Oczywiście skala tego ryzyka jest zależna od branży. Niemniej, niezależnie czy pracownik jest zatrudniony w biurze czy w hucie, może on doznać uszczerbku na zdrowiu niezależnie od działania czy zaniechania pracodawcy. Wypadek w drodze do pracy, bo o tej okoliczności mowa, to szczególne zdarzenie, które w pewnych okolicznościach pozwala na dochodzenie odszkodowania od sprawcy. Kiedy można się skutecznie domagać roszczeń? 

Wypadek w drodze do pracy – jaka jest definicja ustawowa?

Zgodnie z art. 57b § 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Przede wszystkim należy ustalić czy dane zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek w drodze do pracy.  Jako nagłe zdarzenie Sąd Najwyższy określa zdarzenie polegające na doznaniu obrażeń w wyniku upadku i uderzenia o twarde przedmioty (wyrok z dnia 2 lutego 1977 r., III PRN 50/76, PiZS 1978, nr 6), nie uznał zaś za takowe długotrwałego wysiłku ubezpieczonego (wyrok z dnia 5 lutego 1974 r., I PR 545/73, PiZS 1975, nr 3). Przez przyczynę zewnętrzną należy rozumieć zewnętrzny czynnik sprawczy wypadku, leżącą poza organizmem pracownika. Przykładem może być taka sytuacja, gdy w pracownika przechodzącego przez przejście dla pieszych uderza pojazd.

Warto dodać, że za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
  • zwykłego spożywania posiłków;
  • odbywania nauki lub studiów.

Czy należy się odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonują w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracodawcy. Ustalenie okoliczności wypadku może nastąpić nawet na podstawie oświadczenia poszkodowanego pracownika. Warto podkreślić, że za takie zdarzenie nie przysługuje jednorazowe od Zakładu Ubezpieczeń społecznych. Niemniej w przypadku uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy stanowi podstawę do wypłaty pracownikowi 100% wynagrodzenia za czas niezdolności.

Niezależnie od powyższego poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy wypadku. Warto zwrócić uwagę, że katalog roszczeń jest bardzo szeroki i może obejmować m.in. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, przebranżowienia czy dostosowania mieszkania dla osoby niepełnosprawnej.

Jeżeli chcesz dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy, skontaktuj się z Kancelarią:

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Czytaj także: