• al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114, 40-156 Katowice

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały przygotowane w celu przekazania Ci najważniejszych informacji dotyczących reguł związanych z przetwarzaniem i zapewnieniem ochrony Twoim danym w ramach prowadzonej przez nas działalności.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Oleś

– zwana dalej Kancelarią.

Z Administratorem możesz się skontaktować pod adresem:  al. Korfantego 51, 40 – 160 Katowice lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres mailowy: [email protected] z dopiskiem „dane osobowe”

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane, aby nawiązać kontakt z Kancelarią, przekazując nam swoją wizytówkę, umawiając się na spotkanie lub wyrażając chęć nawiązania z nami współpracy. Dane możemy uzyskać również od organów i instytucji publicznych, które kontaktują się z nami w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Klienci i Kontrahenci Kancelarii

Dane osobowe pozyskujemy głównie w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Jeżeli jesteś naszym Klientem i prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub reprezentujesz spółkęalbo jednostkę organizacyjną, Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane, aby nawiązać kontakt Kancelarią , m.in. poprzez wysyłanie nam maila, czy kontakt telefoniczny lub bezpośrednio w naszej siedzibie. Twoje dane osobowe uzyskać możemy także od innych partnerów biznesowych i gospodarczych, którzy z Tobą współpracują (np. w ramach obsługi grup kapitałowych lub podmiotów powiązanych gospodarczo i osobowo) oraz od organów i instytucji publicznych np. w ramach świadczenia przez nas nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu, czy wykonywania zawodu biegłego rewidenta lub syndyka.

Dane Zamawiających, Wykonawców i Podwykonawców, a także ich pracowników i współpracowników możemy uzyskać także w ramach uczestnictwa w postępowaniach przetargowych

Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem spółki, jednostki organizacyjnej, czy przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, a Kancelaria przetwarza Twoje dane osobowe, choć nigdy bezpośrednio nam ich nie podałeś – zdarza się, że Twoje dane mogą zostać nam przekazane przez podmioty trzecie,na Twoją prośbę lub w związku z Twoimi obowiązkami służbowymi. Twoje dane może przekazać nam Twój pracodawca lub podmiot współpracujący z Tobą na podstawie umowy zlecenia, aby umożliwić nam nawiązanie kontaktu z Tobą w związku ze współpracą, jaką podejmujemy z podmiotem, w którym jesteś zatrudniony.

Przedstawiciele organów i instytucji publicznych

W związku ze specyfiką prowadzonej przez Kancelarie działalności gospodarczej, nawiązujemy bardzo często kontakt z organami i instytucjami publicznymi, w ramach którego pozyskujemy dane osobowe przedstawicieli, pracowników i współpracowników tychże organów i instytucji. Wówczas dane osobowe przetwarzamy w związku z doręczeniem do nas pisma, na którym dane są wskazane lub w związku z kontaktem telefonicznym.

Dane w aktach sprawy

Dane osób fizycznych przeprowadzających i uczestniczących w postępowaniach kontrolnych oraz audytach, świadków, biegłych, stron i uczestników postępowań, jak również dane innych osób fizycznych podane w związku z toczącymi się postępowaniami przed organami administracji publicznej i instytucjami uzyskujemy w ramach wymiany korespondencji, upoważnień do przeprowadzenia określonych czynności lub innych pism związanych z postępowaniami i uczestniczenia w posiedzeniach i rozprawach.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Prowadzenie działalności gospodarczej

Jeżeli Twoje dane osobowe pozyskaliśmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą one wykorzystywane dla potrzeb realizacji oferowanych przez nas usług m.in. z pomocy prawnej Dane możemy też wykorzystywać do wykonywania zobowiązań i realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy, rozpatrywania Twoich roszczeń i umożliwienie Ci realizacji Twoich praw. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie danych kontaktowych, pozwalających Kancelarii nawiązać i utrzymać z Tobą kontakt w toku współpracy.

Dane, które zostały nam udostępnione przez Ciebie lub inny podmiot mogą być także przetwarzane w związku z wykonywaniem przez nas czynności w zakresie realizacji prawnych interesów. Na tym gruncie możemy przetwarzać Twoje dane m.in. w ramach dążenia do uzyskania prawa realizacji zadania publicznego oraz w związku z wykonaniem praw dotyczących dochodzenia roszczeń i obsługi prawno – organizacyjnej.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub reprezentujesz spółkę lub jednostkę organizacyjną – Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach podatkowych, prawnych i księgowych. Potrzebujemy ich, aby ujawnić stosowne dane na umowie lub fakturze, jak również – aby wykorzystać je przy prowadzeniu naszej ewidencji podatkowej. Zawsze jednak przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Jeżeli jesteś pracownikiem naszego Klienta, Twoje dane osobowe będą nam w szczególności potrzebne w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z podmiotem, w którym pracujesz – ponownie, wyłącznie w celach gospodarczych.

Prowadzenie serwisu www.lukaszoles.pl 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu internetowego www.lukaszoles.pl. W związku z powyższym, Twoje dane osobowe wykorzystujemy w szczególności do zapewnienia Ci możliwości kontaktu z Kancelarią przy użyciu naszego formularza kontaktowego, co pozwala na usprawnienie komunikacji. Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy w celach związanych z prowadzeniem serwisu, nie będą bez Twojej zgody wykorzystywane przez Kancelarię w innym celach. W szczególności, nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych.

Nawiązanie kontaktu

Jeżeli wysyłasz nam mail lub nawiązujesz z Kancelarią kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.lukaszoles.pl. Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, zgodnie z treścią Twojego zapytania lub wiadomości.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celach biznesowych, Twoje dane osobowe mogą być wtedy wykorzystywane w celu skierowania do Ciebie oferty handlowej – ale wyłącznie w zakresie, w którym tego żądasz i w stosunku do skierowanego przez Ciebie zapytania.

Niezależnie od powyższego, nawet jeżeli komunikację nawiążemy w celach biznesowych, nie będziemy bez Twojej zgody wykorzystywać Twoich danych osobowych w celach marketingowych w związku z ofertami innymi niż ta, której przesłania wyraźnie zażądałeś nawiązując kontakt.

Dochodzenie i obrona roszczeń

Zdarza się, że Twoje dane osobowe będziemy musieli wykorzystać dla dochodzenia, czy obrony naszych praw, w tym przed sądem. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeżeli powstanie pomiędzy nami jakikolwiek spór – być możemy będziemy zmuszeni wykorzystać Twoje dane osobowe w toku postępowania sądowego, arbitrażowego lub mediacyjnego.

W takim przypadku Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w niezbędnym zakresie i w związku z prowadzonymi rozmowami lub postępowaniem. Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe wykorzystamy, aby wezwać Cię na świadka w sprawie, lub – jeżeli jesteś naszym Kontrahentem lub Klientem– w związku z tym, że będziesz stroną w sprawie.

Cele marketingowe

Jeżeli wyrazisz na to zgodę – Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Kancelarię również dla celów marketingowych, czyli w ramach promowania naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować Ci nasz nowy asortyment produktów lub usług, jak również nowe rozwiązania handlowe lub biznesowe stosowane w naszej działalności. Chcemy również informować Cię o naszych promocjach lub akcjach.

Dodatkowo, o ile w toku współpracy wyrazisz odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania naszej oferty handlowej.

Prowadzenie portalu internetowego www.lukaszoles.pl oraz fanpage’a Kancelarii na portalu facebook

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej www.lukaszoles.pl oraz fanpage’a prowadzonego na portalu facebook pod adresem: [email protected] w tym w celu umożliwienia Ci utrzymywania z nami kontaktu za pośrednictwem portalu i fanpage’a, a także dostępu do aktualnych informacji z zakresu prowadzonej przez nas działalności.

Obsługa prawno – organizacyjna Kancelarii

Dane osobowe, których potrzebujemy do realizacji naszych praw i egzekwowania obowiązków innych podmiotów, podejmujących z nami współpracę lub w stosunku do których przysługuje nam roszczenie, przetwarzamy w obrębie obsługi prawno – organizacyjnej Kancelarii. Celem realizowanych w ramach tej jednostki zadań jest wykorzystywanie danych osobowych do wykonywania czynności w zakresie przygotowywania, instrumentów prawnych, umów, pism procesowych i pozaprocesowych, opinii prawnych oraz przeprowadzania analiz prawnych związanych z respektowaniem ustanowionych norm prawnych.

Dane osobowe, które wykorzystujemy do spisania i zawarcia umowy przetwarzane są na podstawie niezbędności do celów wykonania umowy, natomiast dane związane z uczestnictwem z postępowaniach przed Sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, organami administracji publicznej i w postępowaniu mediacyjnym przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes prawny.

Na jakiej podstawie Kancelaria przetwarza moje dane osobowe?

Kancelaria zapewnia, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Oznacza to, że zawsze będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na konkretnej podstawie, którą będziemy w stanie wykazać. Podstawa przetwarzania danych osobowych może różnić się w zależności od celu, w którym przetwarzamy dane osobowe.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Kancelarię

Dane osobowe Klientów i Kontrahentów przetwarzamy głownie w zakresie niezbędności ich wykorzystania w celu realizacji zawartej przez nas umowy lub działanie na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust 1 lit. b RODO). Jeżeli stroną umowy jest inny podmiot, niż Ty (np. Twoje dane pozyskaliśmy od Twojego pracodawcy lub podmiotu współpracującego albo w komunikacji występujesz jako reprezentant spółki lub jednostki organizacyjnej) podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wykorzystanie Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię oraz ten podmiot (stronę trzecią), np. w celu utrzymywania kontaktu pomiędzy nami w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.
Z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów wiązać się może również przetwarzania danych na potrzeby dokonywania operacji w obrębie wzajemnych rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych może być także niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – w zakresie wykonania zadania publicznego na rzecz Zamawiającego zgodnie z umową w celu publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane wykorzystywać też możemy w oparciu o przepisy prawne nakładające na nas obowiązki, które nierozłącznie wiążą się z koniecznością przetwarzania przez nas danych osobowych – np. obowiązki podatkowe. Wówczas podstawą przetwarzanych przez nas danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W pozostałym zakresie dane osobowe możemy przetwarzać także na podstawie udzielonej nam zgody.

Prowadzenie strony www.lukaszoles.pl 

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim do optymalizacji korzystania z naszych stron internetowych, tworzenia statystyk ich odwiedzin oraz do utrzymywania sesji użytkownika po jego zalogowaniu się do określonych stron (brak konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła w określonym czasie trwania sesji). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie następuje z powołaniem się na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) oraz na podstawie Twojej zgody, wyrażonej przez Ciebie poprzez zaakceptowanie zbierania i wykorzystywania przez nas pliku cookies w formularzu internetowym.

Nawiązanie kontaktu

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, zgodnie z treścią Twojego zapytania lub wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. b).

W tym przypadku podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie więc wyrażona przez Ciebie zgoda, albo niezbędność wykorzystanie Twoich danych osobowych do podjęcia działań zgodnie z Twoim żądaniem, przed zawarciem Umowy. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, w każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności

z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym obowiązywała Twoja zgoda. Udzielenie przez Ciebie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Bez zgody na przetwarzanie Twoich danych w tym zakresie nie będziemy bowiem mogli się z Tobą skontaktować.

Dochodzenie i obrona roszczeń

Jeżeli Twoje dane będziemy wykorzystywać w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie uzasadniony interes prawny Kancelarii jako administratora danych osobowych. Wykorzystanie Twoich danych będzie bowiem niezbędne do ochrony interesów Kancelarii, np. w zakresie ściągania wierzytelności, obrony przed nieuzasadnionymi zarzutami, etc. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane w aktach sprawy

Dane udostępnione nam w ramach uczestniczenia w postępowaniach przed Sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i instytucjami przetwarzamy w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora związanych z koniecznością zachowania płynności finansowej i funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt d RODO) lub wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c).

Cele marketingowe

Twoje dane osobowe w celach marketingowych będziemy przetwarzać wyłącznie na podstawie Twojej zgody, uprawniającej Kancelarię do przesyłania Ci wiadomości handlowych i marketingowych. Dbamy o to, abyś wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych zawsze był tego świadomy i wiedział, że Twoje dane posłużą nam również do przedstawiania Ci informacji o naszych produktach.

Nigdy nie uzależniamy możliwości nawiązania i utrzymywania z nami współpracy od wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Jest to całkowicie dowolne i dobrowolne. W każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności  z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym obowiązywała Twoja zgoda.

Obsługa prawno – organizacyjna Administratora

Dane osobowe, które wykorzystujemy do spisania i zawarcia umowy lub posłużenia się innym instrumentem prawnym przetwarzane są na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast dane, których używamy w związku z egzekwowaniem Twoich obowiązków i realizacją naszych praw przetwarzany w oparciu o nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Jak długo Kancelaria przechowuje moje dane osobowe

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

Jeżeli jesteś naszym Klientem lub Kontrahentem albo występujesz w jego imieniu

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres realizacji umowy lub okres współpracy. Po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań w ramach ochrony danych osobowych, jak również przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze współpracą wynikających z właściwych przepisów prawa. W związku ze współpracą dane osobowe przetwarzać będziemy nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego, po którym nastąpiło przedawnienie roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych – przetwarzamy przez pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane możemy też przetwarzać i przechowywać przez okres wynikający z przepisów odrębnych.

Jeżeli swoje dane osobowe ujawniasz nam w związku z prowadzoną rekrutacją

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a jeżeli akurat nie prowadzimy rekrutacji – przez okres sześciu roku od dnia otrzymania Twojego CV lub listu motywacyjnego dla potrzeb bieżących i przyszłych rekrutacji. Przechowywanie Twoich danych osobowych przez ten okres pozwoli nam nawiązać z Tobą kontakt, jeżeli rozpoczniemy działania w zakresie zatrudnienia w późniejszym okresie. W przypadku doręczenie do nas dokumentów aplikacyjnych bez prowadzonego procesu rekrutacji, dane przetwarzać będziemy przez okres roku od dnia ich doręczenia na potrzeby bieżących i przyszłych rekrutacji.

Jeżeli nawiązujesz z nami komunikację

Twoje dane osobowe przetrzymujemy przez cały okres komunikacji i korespondencji, a załatwieniu sprawy lub udzieleniu Ci kompletu odpowiedzi – przechowujemy te dane jeszcze przez okres nie dłuższy niż pięć (5) lat od zakończenia komunikacji, aby umożliwić Ci w razie czego powrót do wcześniejszych rozmów i zagadnień, oraz aby rozliczyć się z naszych działań w zakresie ochrony danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe są przetwarzane przez okres nie krótszy niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z czynnością, a w odniesieniu do dokumentów księgowych lub źródłowych – również nie krócej niż do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z czynnością, ze względu na konieczność przechowywania przez ten okres dokumentacji księgowej lub podatkowej.

Dane w aktach sprawy

Dane pozyskane w związku z prowadzonymi kontrolami i audytami oraz prowadzeniem rachunkowości i księgowości w ramach rozliczalności Kancelarii przechowywane mogą być przez cały okres toczącej się kontroli oraz przez okres wymagany odrębnymi przepisami w związku z koniecznością prowadzenia ksiąg rachunkowych Kancelarii i wypełniania innych ciążących na administratorze danych osobowych obowiązkach. W każdym przypadku dane osobowe są przetwarzane przez okres nie krótszy niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z czynnością, a w odniesieniu do dokumentów księgowych lub źródłowych – również nie krócej niż do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z czynnością, ze względu na konieczność przechowywania przez ten okres dokumentacji księgowej lub podatkowej.

Dane uzyskane w celach marketingowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie udzielonej nam zgody – w tym w calach marketingowych przetwarzamy od czasu jej wyrażenia do dnia jej cofnięcia, chyba że w dokumencie zgody zastrzeżono krótszy termin przechowywania i przetwarzania danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe są przetwarzane przez okres nie krótszy niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z czynnością, a w odniesieniu do dokumentów księgowych lub źródłowych – również nie krócej niż do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z czynnością, ze względu na konieczność przechowywania przez ten okres dokumentacji księgowej lub podatkowej.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię?

Dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były przekazywane wyłącznie tym osobom, które muszą mieć do niech dostęp w celu prawidłowego wywiązania się przez kancelarie z naszej współpracy, realizacji naszych zadań statutowych lub w związku z ciążącymi na Kancelarii obowiązkami prawnymi. Twoje dane osobowe będą udostępniane:

(II) pracownikom i współpracownikom Kancelarii, a także podmiot współpracującym z Kancelarią i ich pracownikom i współpracownikom zaangażowanym w obsługę współpracy lub zagadnienia – w każdym przypadku zadbamy jednak, aby osoby te posiadały upoważnienie do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zobowiązały się do zachowania poufności w tym względzie;

(III) Partnerom gospodarczym i handlowym, przez co rozumień należy w szczególności ale nie wyłącznie:

(a) podmioty świadczące usług pocztowe i kurierskie;

(b) podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi informatyczne i hostingowe oraz zapewniające obsługę serwisową używanych przez nas programów;

(c) instytucje finansowe, w tym (ale nie wyłącznie) banki;

(d) podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe oraz gwarancyjne;

(e) podmioty świadczące usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne;

(f) podmioty świadczące usługi związane z obsługą pracowników lub personelu, w tym (ale nie wyłącznie) podmioty świadczące usługi szkoleniowe, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, usługi z zakresu medycyny pracy oraz działalność leczniczą, usługi z zakresu ubezpieczeniowe lub socjalne związane z zatrudnieniem.

(V) Organom i instytucjom publicznym, sądom i trybunałom– w zakresie, w którym przekazanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne albo wymagane ze względu na toczące się postępowania lub w związku z obowiązkiem przekazania danych określonym organom na podstawie przepisów prawa (rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, etc.) i jeśli jest to niezbędne do wykonania zadań statutowych Administratora;

(VI) Notariuszom – w zakresie, w jakim ujawnienie Twoich danych jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości wykonania nawiązanego między nami stosunku prawnego;

(VII) Kontrahentom – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy i współpracy Kancelarii wykonania obciążających Administratora obowiązków prawnych lub wykonania zadań w interesie publicznym.

W żadnym wypadku Kancelarii nie udostępni Twoich danych podmiotom trzecim w celach komercyjnych.

Nie sprzedajemy Twoich, nie musisz się więc obawiać, że trafią one do kogokolwiek, komu nie chciałeś udostępnić swych danych.

Jak przetwarzane i chronione są moje dane osobowe?

Zasady przetwarzania danych osobowych

Kancelaria dokłada wszelkiej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i z poszanowaniem zasad ich przetwarzania wskazanych w RODO. Podstawowe zasady i standardy przetwarzania danych osobowych w naszej spółce określa szczegółowa Polityka ochrony danych osobowych, z którą obligatoryjnie zapoznaje się każdy nasz pracownik oraz współpracownik. Dzięki temu czuwamy, aby wszystkie osoby zaangażowane w naszą działalność były świadome znaczenia konieczności zapewnienia należytego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podstawowymi zasadami, które przyświecają nam w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych są:

(I) zasada zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty – staramy się, aby przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawsze następowało na prawnie dopuszczalnej podstawie, a procesy przetwarzania Twoich danych osobowych, jak i cele przetwarzania były dla Ciebie klarowne i zrozumiałe;

(II) zasada minimalizacji danych – dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzane były tylko te z Twoich danych osobowych, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie takim odbiorcom, co do których jest to niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Odbiorcom tym udostępniamy tylko taki zakres Twoich danych, jaki jest konieczny dla realizacji tego celu;

(III) zasada ograniczenia celu przetwarzania – Twoje dane zbieramy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Staramy się zapewnić Ci należytą i precyzyjną informację co do tego, po co i w jakich celach będziemy przetwarzać Twoje dane;

(IV) zasada prawidłowości – dbamy o to, aby przetwarzane przez nas dane były zawsze zgodne z prawdą, prawidłowe, a w razie potrzeby – uaktualniane, aby nie dochodziło do pomyłek, przeinaczeń albo innych nieprawidłowości. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem: al. Korfantego 51, 40-160 Katowice lub wyślij maila na adres: [email protected]

(V) zasada ograniczenia czasu przechowywania danych – Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać i przechowywać tylko przez taki okres, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu,
w którym przetwarzamy Twoje dane. W momencie, w którym nie będziemy już potrzebowali Twoich danych w żadnym zakresie – usuniemy wszystkie Twoje dane z naszych baz i systemów;

(VI) zasada integralności i poufności – w Kancelarii stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Naszym priorytetem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych, przez stosowanie aktualnych i odpowiednich zabezpieczeń;

(VII) zasada rozliczalności – w zakresie ochrony danych osobowych nie tylko przestrzegamy zasad i warunków ich przetwarzania, ale dokładamy również wszelkich starań, by być w każdym czasie w stanie wykazać zachowanie tych standardów i przestrzeganie przepisów. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych są spisane w ramach procedur, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Jak wspomnieliśmy wyżej, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zmierzające do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przed ich (zawinionym albo przypadkowym) zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępie.

Na środki te składają się zabezpieczenia techniczne (należyta ochrona pomieszczeń oraz systemów, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe; zabezpieczenia uniemożliwiające osobom postronnym zapoznanie się z treścią dokumentów zawierających dane osobowe, tworzenie kopii zapasowych, etc.) oraz reguły i procedury, których przestrzegania wymagamy od wszystkich naszych pracowników i współpracowników.

Wspólnie, stosowane środki pozwalają nam należycie ochronić Twoje dane osobowe przez utratą lub ujawnieniem. Dodatkowo, cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Skorzystanie z tych praw jest nieodpłatne, a Kancelaria dokłada wszelkich starań, by było również proste w realizacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W stosunku do przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

(i) prawo dostępu do danych osobowych – w każdym momencie możesz zwrócić się do nas z prośbą o informację, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych;

(ii) prawo do poprawiania danych – w każdym momencie możesz zwrócić się do nas z prośbą o poprawienie lub uaktualnienie Twoich danych, jeżeli dowiesz się lub uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub nieaktualne. Celem uniknięcia wątpliwości, Kancelaria może poprosić Cię o przekazanie informacji pozwalających na Twoje zidentyfikowanie oraz potwierdzenie zmiany lub uaktualnienia danych;

(iii) prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum lub zaprzestaniem dalszego przetwarzania;

(iv) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy bez podstawy prawnej, albo przetwarzamy je, choć nie są nam już potrzebne do celów, w których je zebraliśmy – przysługuje Ci prawo do żądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe naszych baz i systemów. Przychylimy się do Twojego żądania, o ile nie będzie istniał inny uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych, ani obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdym przypadku postaramy się zrealizować Twoją prośbę w najszerszym dopuszczalnym zakresie, a jeżeli nie będzie to możliwe – postaramy się zmodyfikować je w ten sposób, aby nie można już było przypisać Ci tych danych (w ramach tzw. pseudonimizacji);
(v) prawo do przenoszenia danych – w tych przypadkach, w których Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem Umowy, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. w systemie informatycznym), na Twoją prośbę wyeksportujemy dane, które przetwarzamy do odrębnego pliku w popularnym formacie, aby umożliwić ich przekazanie do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej może wykonywać poprzez ich zgłaszanie na nasz adres mailowy: [email protected] 

z dopiskiem „Dane osobowe”. Zapraszamy również do kontaktu na ten adres we wszystkich sytuacjach, w których będziesz miał obawy, pytania lub wątpliwości co do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Kancelarię.

Prawo do sprzeciwu

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Jeżeli uznasz, że w sytuacji przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub interes prawny Kancelarii lub jakiejkolwiek strony trzeciej – przetwarzamy Twoje dany w zbyt szerokim zakresie (w sposób nieadekwatny) – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych. To samo uprawnienie przysługuje Ci, jeżeli w jakimkolwiek czasie uznasz, że nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośrednio. Po zgłoszeniu sprzeciwu – nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w tym zakresie i w tym celu, o ile nie będzie to konieczne ze względu na istnienie jakiś ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas Twoich danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

Uprawnienia, o których mowa powyżej może wykonywać poprzez ich zgłaszanie na nasz adres mailowy: [email protected]  z dopiskiem „Dane osobowe”. Zapraszamy również do kontaktu na ten adres we wszystkich sytuacjach, w których będziesz miał obawy, pytania lub wątpliwości co do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Kancelarię.

Prawo do złożenia skargi

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

Kontakt