• al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114, 40-156 Katowice

Unieważnienie kredytu złotowego

Aktualnie na wokandach dominują sprawy kredytów zaciąganych przez frankowiczów. Z uwagi na nieuczciwy charakter tych umów, ukształtowało się bardzo korzystne orzecznictwo dla konsumentów. Istnieje jednak bardzo liczna grupa klientów banków, którzy zmagają się z wysokimi ratami swoich kredytów. Mowa tutaj oczywiście o „złotówkowiczach”. Zwłaszcza w ostatnim czasie podwyżki stóp procentowych, a za tym wskaźnika WIBOR mocno nadwyrężyły domowe budżety. Czy kredyty wyrażone w PLN oparte o WIBOR jest uczciwie? A jeśli nie, to czy możliwie jest unieważnienie kredytu  złotowego?

Rozporządzenie BMR a unieważnienie kredytu złotowego.

W 2016 roku, w związku z manipulacjami przy wskaźniku LIBOR (dobrze znany frankowiczom), Unia Europejska zdecydowała o uregulowaniu tej kwestii. W tym celu uchwalono rozporządzenie o dźwięcznej nazwie:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014

Pierwszy punkt preambuły tego aktu wskazuje na cel rozporządzenia BMR i dlaczego w ogóle doszło do wydania tego aktu prawnego:

 Kształtowanie się cen w przypadku wielu instrumentów finansowych i umów finansowych zależy od dokładności i rzetelności wskaźników referencyjnych. Poważne przypadki manipulacji wskaźnikami referencyjnymi stóp procentowych takimi jak LIBOR i EURIBOR, a także zarzuty, że doszło do manipulacji wskaźnikami referen­cyjnymi odnoszącymi się do energii i ropy oraz walutowymi wskaźnikami referencyjnymi, pokazują, że wskaźniki referencyjne mogą być przedmiotem konfliktu interesów. Korzystanie ze swobody uznania i słabe systemy zarządzania zwiększają podatność wskaźników referencyjnych na manipulację. Niedokładność i nierze­telność indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne lub wątpliwości co do ich dokładności i rzetelności mogą podważyć zaufanie do rynku, narazić konsumentów i inwestorów na straty oraz zakłócić gospodarkę realną. W związku z tym niezbędne jest zapewnienie dokładności, solidności i rzetelności wskaźników referen­ cyjnych i procesu ich wyznaczania.

Artykuł 1 rozporządzenia BMR wskazuje, że dokument wprowadza wspólne ramy mające na celu zapewnienie dokładności i rzetelności indeksów stosowanych w Unii jako wskaźniki referencyjne w instrumentach i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Niniejsze rozporzą­dzenie przyczynia się w ten sposób do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony konsumentów i inwestorów.

Dlaczego WIBOR jest wadliwy i czy z jego powodu możliwe jest unieważnienie kredytu złotowego?

Obliczanie i publikowanie tego wskaźnika jest zadaniem spółki GPW Benchmark. Odpytuje ona codziennie banki na jakich warunkach są sobie w stanie pożyczać pieniądze. Następnie, po odrzuceniu wartości skrajnych, powstaje WIBOR jako uśredniona wartość pozostałych deklaracji. Dyrektywa BMR nakłada obowiązek, aby stawki były ustalane na podstawie rzeczywistych transakcji na rynku międzybankowym, a nie deklarowanych ofert. W związku z tym sposób kształtowania WIBOR jest sprzeczny z prawem europejskim i jako wskaźnik sztuczny nie powinien stanowić o wysokości oprocentowania kredytów. Mając na uwadze powyższe należy poważnie rozważyć możliwość wystąpienia na drogę sądową przeciwko bankowi. Skutkami orzeczenia może być unieważnienie kredytu złotowego, usunięcie WIBOR z umowy i dalsza realizacja umowy oprocentowaną tylko marżą lub całkowity brak oprocentowania w umowie (quasi-sankcja kredytu darmowego).

Unieważnienie kredytu złotowego – kancelaria adwokacka Katowice.

Jeżeli posiadasz kredyt złotowy i zastanawiasz się na wszczęciem postępowania przeciwko bankowi, skontaktuj się z adwokatem – prawo bankowe, kredyty. 

 

Dane kontaktowe

  • Katowice, al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114

Skontaktuj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:
Kontakt