Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 33Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 46Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 79

Prawomocny wyrok skazujący na pozbawienie wolności powoduje, że osoba skazana zmuszona jest odbyć karę w zakładzie karnym lub w przypadku uwzględnienia stosownego wniosku – w systemie dozoru elektronicznego. Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość odłożenie na określony czas konieczność jej wykonania. Odroczenie wykonania kary, bo o tej instytucji mowa, jest możliwe w określonych przypadkach. Do kiedy i gdzie należy złożyć wniosek oraz komu przysługuje?

Jakie są warunki formalne wniosku o odroczenie wykonania kary?

Z odroczeniem wykonania kary mamy do czynienia wyłącznie wówczas, gdy skazany nie rozpoczął odbywania wyroku tj. nie został wprowadzony do wykonania poprzez przyjęcie do zakładu karnego. Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku nie wstrzymuje wykonania kary, a co wymaga odmiennego wniosku. Zatem jeżeli w międzyczasie przed rozpoznaniem wniosku,  zostanie zarządzone wykonanie kary, wniosek o odroczenie stanie się bezprzedmiotowy.

Odroczenie kary ma charakter obligatoryjny lub fakultatywny. W pierwszej sytuacji sąd odracza wykonanie kary w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przyczyny. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Co do fakultatywnych przesłanek, to sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Jako przykład okoliczności przemawiających za uwzględnieniem takiego wniosku można uznać brak możliwości kontynuowania nauki, leczenia, konieczność zapewnienia opieki osobom bliskim czy konieczność uregulowania ważnych spraw zawodowych, osobistych lub majątkowych. Skazany rolnik może np. podnosić, iż musi dokończyć prace polowe.

Co do zasady, odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku.

Szczególne uprawnienia posiadają kobieta ciężarna lub osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem w stosunku, do których sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Wniosek o odroczenie wykonania kary – wzór

Stosowny wniosek składa się do sądu, który wydał wyrok skazujący w I instancji. W treści pisma należy określić przyczyny przemawiające za odroczeniem i przedstawić stosowne dowody (np. dokumentacja medyczna itp.).

Poniżej wzór wniosku o odroczenie wykonania kary do pobrania:

WNIOSEK_O_ODROCZENIE_WYKONANIA_KARY

Należy pamiętać, że sporządzenie skutecznego wniosku może wymagać pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych wykonawczych.

Chciałbyś się ubiegać o odroczenie wykonania kary? Skontaktuj się z Kancelarią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Czytaj także: