Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 33Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 46Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 79

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności nie oznacza, że przez cały okres jej odbywania nie zobaczymy się ze skazanym poza zakładem karnym. Jednym ze sposób tymczasowego zawieszenia wykonania kary jest przerwa w odbywaniu kary. Instytucja ta nie służy uniknięcia pobytu w zakładzie karnym, ale pozwala w określonych przypadkach opuścić jego mury. Kiedy i w jakich przypadkach można ubiegać się o orzeczeniu przerwy.

Komu przysługuje przerwa w odbywaniu kary?

Właściwym w przedmiocie orzekania przerwy w odbywaniu kary jest sąd penitencjarny. Należy podkreślić, że przerwa w odbywaniu kary przysługuje wyłącznie skazanemu, który rozpoczął już wykonywanie kary pozbawienia wolności.

Orzeczenie przerwy może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Podobnie jak w przypadku odroczenia wykonania kary, sąd udziela przerwy wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Natomiast sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste.

Należy pamietać o zasadzie ciągłości wykonywania kary, zatem udzielenie przerwy ma charakter wyjątkowy. Jak wskazał Sąd Apelacyjny. w Lublinie (postanowienie z dnia z 25.03.2009 r., sygn. akt II AKzw 223/09, KZS 2009/7–8, poz. 103, LEX nr 530890) istnieje przekonanie, że obecność skazanego na wolności nie jest absolutnie konieczna, lecz jedynie wskazana do realizacji określonych celów, dopóty udzielenie przerwy nie jest uzasadnione.

Przesłanki udzielenia przerwy mają charakter ściśle określony. Inaczej niż w przypadku odroczenia kary okolicznością przemawiającą na korzyść skazanego nie będzie obowiązek wykonywania plac polowych. Sąd Apelacyjny w Lublinie podniósł, że fakt, że skazany nie może zajmować się działalnością rolniczą, stanowi bowiem naturalną konsekwencję odbywania przez niego kary pozbawienia wolności (postanowienie 23.09.2009 r., sygn. akt, II AKzw 758/09, KZS 2010/1, poz. 76, LEX nr 575773). Za udzieleniem przerwy mogą przemawiać np. ciężka choroba osoby bliskiej czy konieczność dokończenia nauki.

Wniosek o przerwę w odbywaniu kary – wzór

Stosowne pismo wraz z określeniem argumentacji składa sam skazany lub w określonych przypadkach może również dyrektor zakładu karnego. Należy pamiętać, że nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Udzielenie przerwy może mieć bardzo pozytywny skutek dla skazanego. Należy bowiem wskazać, że jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary. Z drugiej strony warto pamiętać, że orzeczoną przerwę sąd może odwołać w razie ustania przyczyny, dla której została udzielona, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny, jak również z powodu niewykonywania obowiązków na niego nałożonych.

Wzór wniosku o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary do pobrania: WNIOSEK_O_PRZERWĘ_W_ODBYWANIU_KARY

Bardzo ważne jest, aby pismo skonsultować z adwokatem.

Chciałbyś się ubiegać o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności? Skontaktuj się z Kancelarią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Czytaj także: