Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 r. (III CZP 40/22) umocniła Frankowiczów w sporach z bankami. Bezwzględna nieważność umowy frankowej, na którą wskazuje SN, stanowi dodatkowy argument umożliwiający osiągniecie pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie. Na kanwie ww. uchwały sądy zaczęły wydawać wyroki unieważniające wynikające nie tylko z faktu, że dana umowa posiada postanowienia abuzywne, ale przede wszystkim wskazując na sprzeczność z naturą stosunku prawnego takiego „kredytu”.

Na czym polega bezwzględna nieważność umowy frankowej?

Zgodnie z art. 58 k.c. § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
 
W sprawach związanych z kredytami walutowymi indeksowanymi (bądź denominowanymi) do waluty franka szwajcarskiego wątpliwości w tym zakresie wynikają z konstrukcji art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w brzmieniu sprzed zmian dokonanych tzw. ustawą antyspreadową (ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 26.08.2011 r.).
 
Powyższy przepis określa czym jest umowa kredytu oraz wskazuje jej składowe. Istota umowy kredytu jest więc prosta – bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas oznaczoną w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. Kredytobiorca z drugiej strony zobowiązuje się do korzystania z kredytu w sposób określony w umowie, zwrotu kredytu wraz z odsetkami w określonych ratach oraz zapłaty prowizji. Z powyższego wynikają dwie ważne, z punktu widzenia spraw frankowych, kwestie – kwota kredytu musi być oznaczona, zaś kredytobiorca może ponosić jedynie koszt w postaci odsetek oraz prowizji.
 
W świetle powyższego  za sprzeczne z istotą stosunków umownych, a tym samym niepodlegające prawnej ochronie, należy uznać zapisy umowy, w której strona ekonomicznie silniejsza, czyli kredytodawca, byłby upoważniony do jednostronnego tylko określenia kursu waluty określonej jako właściwa dla oznaczenia kwot rat obciążających kredytobiorcę. Zamieszczenie w umowie takiej klauzuli nie może zostać uznane za działanie pozostające w granicach swobody umów z art. 353(1) k.c., lecz za rażące nawet jej przekroczenie. Umowa zawierająca tego rodzaju klauzule powinna zostać uznana za nieważną z powodu jej sprzeczności z normą zawartą w powołanym przepisie ze skutkiem ex tunc, czyli już od daty jej zawarcia.

Bezwzględna nieważność umowy frankowej zawartej z Bankiem Millennium.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej (Sygn. akt I C 2078/21) Sąd ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził koszty postępowania na rzecz kredytobiorczyni. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożył pozwany bank. W tym miejscu należy wskazać, że wyrok ten jest w pewnym sensie przełomowy ze względu właśnie na jego uzasadnienie. Jako podstawę prawną orzeczenia Sąd wskazał bezwględna nieważność umowy. W uzasadnieniu wskazano, ze umowa jest nie tylko nieważna z powodu klauzul niedozwolonych, a jej nieważność wynika po prostu z faktu sprzeczności z ustawą. Może to rodzić skutki dla banku, że takie orzeczenie uniemożliwia dochodzenie roszczenia np. o zwrot wypłaconego kapitału (przedawnienie roszczeń). Dalsze konsekwencje tego typu wyroków pewnie niebawem ujawnią się w praktyce.

Unieważnienie kredytu – adwokat Katowice:

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: