W sprawach przeciwko Bankowi Millennium zapadają kolejne korzystne rozstrzygnięcia. W niniejszym artykule przedstawiam wyroki frankowe Millennium w sprawach prowadzonych przez Kancelarię. Podkreślenia wymaga, że orzeczenia sądów są korzystne dla frankowiczów. Stąd zapewne wśród banków taki duży nacisk na ugody. Jak już wcześniej wskazywano, o wiele korzystniejsze jest wytoczenie powództwa i unieważnienie umowy.

Prawomocne wyroki frankowe Bank Millennium – Katowice. Jakie orzeczenia?

I ACa 1450/22, wyrok z dnia 24 sierpnia 2023 r. – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

W kolejnej sprawie prowadzonej przez Kancelarię zapadł prawomocny wyrok przeciwko Bankowi Millennium S.A. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej orzekł nieważność umowy i zasądził koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku (I C 2078/21, wyrok z dnia 21 kwietnia 2022 r., SSO Jerzy Strzygocki). Sąd Apelacyjny w Katowicach podzielił argumentację sądu I instancji i oddalił w całości apelację pozwanej. Ponadto zasądził także koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 8100 zł. Od złożenia pozwu do prawomocnego wyroku w II instancji minęło 20 miesięcy, co stanowi bardzo przyzwoity wynik. 

 

I ACa 893/21, wyrok z dnia 22 lipca 2022 r. – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię zapadł prawomocny wyrok przeciwko Bankowi Millennium S.A. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił, że zawarta umowa jest nieważna i zasądził koszty procesu (I C 311/21, wyrok z dnia 14 czerwca 2021 r., SSO Agata Witkowska). Sąd Apelacyjny w Katowicach podzielił w całości ustalenia poczynione wcześniej i oddalił apelację banku uznając ją za bezzasadną. Ponadto zasądził także koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 4050 zł. W ten sposób kredytobiorcy definitywnie pozbyli się toksycznej umowy. Warto dodać, że pozew wpłynął do Sądu Okręgowego w Katowicach 9 marca 2021 r., więc  całe postępowanie trwało zaledwie 16 miesięcy.

wyrok millennium

I ACa 554/21, wyrok z dnia 16 listopada 2022 r. – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię zapadł kolejny prawomocny wyrok przeciwko Bankowi Millennium S.A. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Gliwicach ustalił, że zawarta umowa jest nieważna i zasądził koszty procesu (I C 721/20, wyrok z dnia 15 czerwca 2021 r., SSO Piotr Suchecki). Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 554/21 podzielił w całości ustalenia poczynione wcześniej i oddalił apelację banku uznając ją za bezzasadną. Ponadto zasądził także koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 8100 zł. Co ciekawe, sprawa wpłynęła do Sądu Apelacyjnego w Katowicach 10 grudnia 2021 r., a więc całe postępowanie apelacyjne trwało mniej niż rok. Nie ulega wątpliwości, że to dobry wynik tym bardziej, że łącznie proces w dwóch instancjach zamknął się w 23 miesiącach. 

wyroki frankowe Millennium

 

Wyroki frankowe Bank Millennium – Katowice. Jakie orzeczenia?

I C 76/22, wyrok z dnia 3 lipca 2023 r – Bank Millennium S.A. – ustalenie nieważności i zasądzenie kosztów postępowania

Kancelaria informuje o kolejnym pozytywnym wyroku przeciwko Bankowi Millennium w tzw. sprawie frankowej. Wyrokiem z dnia 3 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie SSO Aneta Wolska ustalił, że zawarta niegdyś pomiędzy powodem a pozwanym bankiem umowa kredytu frankowego jest nieważna oraz zasądził zwrot kosztów procesu. 

Wyrok został wydane na posiedzeniu niejawnym, stąd nieznane są na te chwile motywy rozstrzygnięcia. Można jednak domniemywać, że za podstawę Sąd uznał abuzywność klauzul przeliczeniowych, na mocy których bank mógł w sposób nieuczciwy dokonywać waloryzacji świadczenia.

 

II C 1320/22, wyrok z dnia 1 czerwca 2023 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu i zasądzenie.

Kancelaria informuje o kolejnym pozytywnym wyroku przeciwko Bankowi Millennium w tzw. sprawie frankowej. Wyrokiem z dnia 1 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie SSO Joanna Głogowska ustalił, że zawarta niegdyś pomiędzy powodami a pozwanym bankiem umowa kredytu frankowego jest nieważna oraz zasądził całość dotychczas dokonanych wpłat wraz z odsetkami od dnia wezwania i koszty sądowe.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał na wadliwość umowy: klauzule abuzywne, naruszenie zasady waloryzacji i sprzeczność z zasadą swobody umów. Sprawa trafiła do SO w Katowicach 5 grudnia 2022 r., więc postępowanie trwało tylko niecałe pół roku. 

wyroki frankowe millennium

 

 

II C 2/22, wyrok z dnia 27 kwietnia 2023 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

Kolejna sprawa prowadzona przez Kancelarię przeciwko Bankowi Millennium zakończona pozytywnym wyrokiem. Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie SSO Izabela Knych orzeczeniem z dnia 27 kwietnia 2023 r. orzekł, że zawarta pomiędzy powodem umowa Millekredyt Dom jest nieważna, za
sądził zwrot wszystkich wpłaconych rat oraz zwrot kosztów procesu wraz kosztami zastępstwa procesowego.

Wartym odnotowania jest fakt, że Sąd uznał okres odsetkowy od wezwania do zapłaty na etapie przedsądowym tj. od 8 listopada 2021 r. Dzięki temu rozstrzygnięciu kwota zasądzonych środków będzie większa i zrekompensuje chociażby w części utratę wartości pieniądza w związku z wysoką inflacją. 

wyroki frankowe millennium

 

I C 311/21, wyrok z dnia 14 czerwca 2021 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

W sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadają wyroki korzystne dla frankowiczów posiadających kredyt w Banku Milllennium. Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 14 czerwca (I C 311/21) ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził koszty postępowania. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, iż postanowienia dot. przeliczeń mają charakter abuzywny, a sama umowa nie jest kredytem. Jest to bardzo korzystne, a zarazem daleko idące rozstrzygnięcie. Dzięki niemu kredytobiorcy nie będą musieli dalej spłacać rat. W związku z unieważnieniem umowy nie ma też salda we frankach, co powoduje, że powodowie mogą wreszcie spać spokojnie bez obaw o wzrost kursu.

 

bank millennium

I C 200/21, wyrok z dnia 24 listopada 2021 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

W dniu 24 listopada 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach zapadł kolejny korzystny wyrok dla konsumentów. W sprawie prowadzonej przez Kancelarię Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna i zasądził, zgodnie z teorią dwóch kondycji, raty uiszczone przez powódkę w toku realizacji umowy. Dodatkowo zasądził koszty postępowania wg norm przepisanych

Jest to znakomite rozstrzygnięcie dla kredytbiorczyni, albowiem nie dość, ze umowa jest nieważna, to bank musi jej zwrócić wpłacone tytułem rat kapitałowo-odsetkowych kwoty pieniężne. Treść wyroku kształtuje się następująco:

wyrok_millennium

I C 212/21, wyrok z dnia 14 grudnia 2021 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

W innej sprawie przeciwko temu bankowi prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Katowicach II Wydział Cywilny również zapadło korzystne orzeczenie dla Klientów Kancelarii. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2021 r. sygnatura akt II C 212/21 w punkcie pierwszym Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy powodami, a Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna. Ponadto zasądził zwrot kosztów związanych z wytoczeniem powództwa oraz tzw. koszty zastępstwa procesowego. Wyrok jest w pełni zgodny z oczekiwaniami kredytobiorców. 

 

I C 1067/21, wyrok z dnia 29 czerwca 2022 r. – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu, Katowice

W kolejnej sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. prowadzonej przez Kancelarię zapadło korzystne orzeczenie dla Klientów. Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 r. sygnatura akt I C 1067/21 w punkcie pierwszym Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w Katowicach pomiędzy powodami, a Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna. Ponadto zasądził zwrot kosztów procesu w łącznie kwocie 11834 zł (Sąd wydał dodatkowo postanowienie dot. kwoty 1000 zł). Orzeczenie to w pełni odpowiada oczekiwaniom kredytobiorców.

Sprawa była o tyle ciekawa, że z zestawienia banku wynikało, iż Klienci spłacali umowę od początku w walucie szwajcarskiej. Natomiast z umowy wynikało wprost, że konsumenci byli zobligowani do wpłat w złotych polskich i tak też zeznali w toku procesu. Sąd nie dał wiary twierdzeniom banku w tym zakresie. 

wyrok millennium

I C 1368/21, wyrok z dnia 21 grudnia 2022 r. – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu, Katowice

Kolejna sprawa przeciwko Bankowi Millennium S.A. prowadzona przez Kancelarię zakończyła się pozytywnym orzeczeniem dla Klientów. Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2022 r. sygnatura akt I C 1368/21 (SSO Marian K. Zawała) Sąd ustalił, że  umowa o kredyt hipoteczny indeksowany pomiędzy zawarta niegdyś powodami, a Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna. Ponadto orzeczenie przewiduje pełny zwrot kosztów procesu w łącznie kwocie 11834 zł (1000 zł zwrot opłaty, 34 zł pełnomocnictwo oraz 10800 zł kosztów zastępstwa procesowego). 

Orzeczenie jest w pełni zgodne z oczekiwaniami Klientów.

wyroki frankowe millennium

Wyroki frankowe Bank Millennium – unieważnienie w Gliwicach?

W innych okręgach apelacji katowickiej także zapadają wyroki przeciwko Bankowi Millennium, które są w 100% korzystne dla kredytobiorców.

I C 720/20, wyrok z dnia 31 sierpnia 2021 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię przed Sądem Okręgowym w Gliwicach (sygn. akt I C 720/20) w dniu 31 sierpnia 2021 zapadł wyrok unieważniający umowę i zasądzający koszty na rzecz powodów. Sąd nie miał wątpliwości, że umowa jest abuzyowna. Podkreślił, że wzorzec umowny jest znany sądowi z urzędu i nie różni się od innych tego typu spraw. Stąd też nie ma mowy o negocjacji umowy w jakimkolwiek stopniu. W toku spraw bank proponował ugodę, ale była ona niekorzystna dla powodów, więc na nią nie przystali. Bank Millennium wyrok

I C 720/20, wyrok z dnia 15 września 2021 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

Kolejny pozytywny wyrok przeciwko Bankowi Millennium w Sądzie Okręgowym w Gliwicach zapadł 15 września 2021 r. (Sygn. akt I C 721/20). W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że umowa jest nieważna, gdyż zawiera niedozwolone klauzule umowne. Przede wszystkim dotyczy to postanowień dotyczących wypłaty kredytu i ustalenia salda we frankach szwajcarskich. Ostatecznie Sąd ustalił, że umowa jest nieważna oraz zasądził koszty postępowania. Wyrok ten potwierdza, że linia orzecznicza dotycząca kredytów indeksowanych oferowanych przez Bank Millennium jest utrwalona. 

I C 1069/21, wyrok z dnia 14 lipca 2022 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu, Gliwice

Kolejny pozytywny wyrok przeciwko Bankowi Millennium w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Orzeczenie unieważniające umowę z 2007 roku zapadło 14 lipca 2022 r. (Sygn. akt I C 1069/21, SSO Wojciech Hajduk ).

W ustnym uzasadnieniu Sąd krótko podniósł, że nieważność umowy wynika z zawartych w umówię klauzul niedozwolonych, które uprawniają bank do dowolnego kształtowania stosunku prawnego z konsumentem. Dodatkowo zasądzono na rzecz powodów koszty procesu. 

Ostatnie wyroki wskazują, że linia orzecznicza w sprawach Banku Millennium również w Gliwicach jest korzystna dla konsumentów. 

wyrok_millennium

I C 344/22, wyrok z dnia 14 lutego 2023 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu, 13

Kolejne pozytywne orzeczenie przeciwko Bankowi Millennium w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Orzeczenie unieważniające umowę  z dawnego Euro Bank  zapadało w dniu 13 lutego 2023 r. (SSO Katarzyna Banko)

Co ciekawe umowa kredytu była zawierana poza siedzibą banku, a przedstawiciel spotykał się z kredytobiorcami w różnych miejscach, które niekoniecznie sprzyjają możliwości spokojnego zapoznania się z warunkami i postanowieniami.

Argumentacja przemawiająca za nieważnością to klauzule niedozwolone i dobrowolne kształtowanie kursu przez bank.

wyrok millennium

Wyroki frankowe Bank Millennium 2022 – Bielsko Biała 

sygn. akt I C 910/22, wyrok z dnia 21 grudnia 2022 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu + zasądzenie wszystkich dochodzonych kwot

Kolejna pozytywnie rozstrzygnięte postępowanie sądowe w sprawie prowadzonej przez Kancelarię. Tym razem doszło do unieważnienia umowy frankowej Banku Millennium z 2008 roku. Sąd w Okręgowy w Bielsku Białej w składzie SSO Katarzyna Steffek ustalił, że niegdyś zawarta umowa jest nieważna oraz zasądził wszystkie dotychczas wpłacone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Ponadto bank zobowiązany jest także do zwrotu kosztów procesu. Samo postępowanie trwało tylko 6 miesięcy, co w realiach spraw sądowych jest wręcz terminem ekspresowym. 

Poniżej treść orzeczenia:

wyrok frankowy millennium

 

sygn. akt I C 2078/21, wyrok z dnia 21 kwietnia 2022 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

Również w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej zapadają wyroki korzystne dla frankowiczów. W sprawie prowadzonej przez Kancelarię o sygn. akt I C 2078/21 orzeczeniem z dnia 21 kwietnia 2022 r. ww. Sąd ustalił, że umowa o Millekredyt dom zawarta pomiędzy stronami jest nieważna i zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 11817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Poniżej treść orzeczenia:

wyroki frankowe Bank Millennium

sygn. akt I C 185/22, wyrok z dnia 23 czerwca 2022 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej zapadł wyrok korzystny dla Klientów Kancelarii. W sprawie prowadzonej pod sygn. akt I C 2078/21 orzeczeniem z dnia 23 czerwca 2022 r. ww. Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta pomiędzy stronami jest nieważna i zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 6417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. (SSO Renata Kawecka, I C 185/22). 

Poniżej treść orzeczenia:

sygn. akt I C 2309/21, wyrok z dnia 14 lipca 2022 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

Przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię. W procesie o sygn. akt I C 2309/21 orzeczeniem z dnia 14 lipca 2022 r. ww. Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Bankiem Millennium w 2008 roku jest nieważna i zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Poniżej treść orzeczenia:

wyrok millennium

Wyroki frankowe Bank Millennium – Częstochowa. 

I C 653/21, wyrok z dnia 26 maja 2022 r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię przed Sądem Okręgowym w Częstochowie w dniu 26 maja 2022 r. zapadł wyrok, w którym ustalono, że umowa jest nieważna oraz zasądzono całość wpłaconych przez kredytobiorców zgodnie z zasadą dwóch kondykcji. Treść uzasadnienia nie jest na chwilę obecną znana, albowiem wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym. Niemniej jest to kolejne orzeczenie korzystne dla frankowiczów, którzy przez wiele lat musieli zmagać się z nieuczciwym zobowiązaniem.  (SSO Jacek Włodarczyk, I C 653/21). 

wyroki frankowe millennium

Wyroki frankowe Bank Millennium – Sosnowiec. 

I C 382/21, wyrok z dnia 8 marca 2023  r – Bank Millennium S.A. unieważnienie kredytu.

Również przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu zapadają korzystne wyroki dla Frankowiczów. W sprawie dotyczącej kredytu indeksowanego Millennium Sąd w składzie SSO Magdalena Krauzowicz-Bryś ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził całość dotychczas spłaconych rat kapitałowo-odsetkowych. Ponadto obciążył pozwany bank kosztami procesu.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, stąd nieznana jest argumentacja Sądu. Mając jednak na uwadze inne sprawy tzw. frankowe, to zapewne za unieważnieniem przemawiały klauzule niedozwolone, naruszenie zasady waloryzacji oraz swobody umów. 

wyrok millennium

 

Ugoda z Bankiem Millennium – czy warto?

Wiele osób zastanawia się na zawarciem ugody z Bankiem Millennium. Niestety nie są one zbyt korzystne dla frankowiczów. Polegają przede wszystkim na tym, że bank dokonuje przewalutowania salda z CHF na PLN po „korzystnym” kursie (np. 3,40). Następnie wyznacza nowy harmonogram spłat określony w złotych. Na oprocentowanie w takim wariancie składa się WIBOR3M oraz marża z umowy. Biorąc pod uwagę inflancję i ciągłe podwyżki stóp procentowych, tego typu ugoda jest nieopłacalna, albowiem tworzy ryzyko dużego wzrostu oprocentowania, a jej podpisanie zamyka drogę do roszczeń przeciwko bankowi. 

Unieważnienie umowy we frankach z Millennium Bank – kontakt z Kancelarią

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach w Banku Millennium nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?
Koszt sprawy frankowej
 kredyt frankowy a pozew