W sprawach przeciwko Santander Bank Polska S.A. zapada coraz więcej wyroków korzystnych dla frankowiczów. Przede wszystkim sądy unieważniają takie umowy, co skutkuje, że kredytobiorcy nie muszą dalej spłacać wysokich rat kapitałowo-odsetkowych. Bardzo cieszy fakt, że tendencja orzecznicza utrzymuje się, co skutkuje unieważnianiem toksycznych umów.

 

Prawomocne wyroki frankowe Santander Bank Polska S.A.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię 17 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (wyrok z dnia 17 maja 2023 r., sygn. akt I ACa 1732/21) orzekł o oddaleniu apelacji banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach (sygn. akt II C 1003/21) ustalającego nieważność umowy kredytu Ekstralokum i zasądzającego zwrot wpłaconych rat oraz kosztów sądowych. W uzasadnieniu wskazał, że umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne, stąd po ich usunięciu nie może być dalej wykonywana, a tym samym Sąd Okręgowy orzekł słusznie. Ponadto Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutów potrącenia i zatrzymania złożonych przez pozwany bank. Orzeczenie jest prawomocne, a więc powódka pozbyła się trwale nieuczciwej umowy.

 

Dnia 19 stycznia 2023 r. przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach zapadł wyrok, na mocy którego oddalono apelację Santander Bank Polska S.A. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Gliwicach ustalił, że umowa kredytu Ekstralokum jest nieważna i zasądził koszty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił wcześniejsze ustalenia i uznał apelację za nietrafną.

W ten sposób Klienci uwolnili się od toksycznej umowy i od dnia orzeczenia nie są zobowiązani do dalszego spłacania nieuczciwej umowy kredytowej, albowiem wyrok jest prawomocny (wyrok z dnia 19 stycznia 2023 r., V Aga 136/22, SSA Tomasz Pidzik). 

wyroki frankowe Santander

 

Wyroki frankowe Santander Bank Polska S.A. – Gliwice

Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w dniu 1 grudnia 2021 r. został wydany wyrok unieważniający umowę frankową EKSTRALOKUM (sygn. akt I C 344/21). Jest to kolejne pozytywne orzeczenie w sądach apelacji katowickiej. 

Należy podkreślić, że wyrok jest bardzo korzystny dla powodów. Przede wszystkim w I punkcie wyroku sąd orzekł, że umowa jest nieważna. O skutkach tego typu rozstrzygnięcia i korzyściach z tym płynących dla frankowiczów pisałem już kilkukrotnie. Natomiast w drugim punkcie zasądził koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego. 

 

wyrok frankowy Santander Bank Polska

Wyroki frankowe Santander Bank Polska S.A. – Sosnowiec

 

Kolejny pozytywny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię przeciwko Santander Bank Polska S.A.. Wyrokiem z dnia 11 września 2023 r. (I C 502/22) Sąd Okręgowy w Sosnowcu w składzie SSO Katarzyna Czerwińska Koral ustalił, że umowa zawarta z poprzednikiem pozwanego banku (dawny Kredyt Bank) jest nieważna oraz zasądził zwrot nadpłaty ponad kapitał i kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego. Orzeczenie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, stąd na tą chwilę nie znamy uzasadnienia Sądu. Sprawa trafiła do Sądu w listopadzie 2022 r., więc wyrok zapadł w niespełna 10 miesięcy, co stanowi świetny wynik. 

wyroki frankowe Santander

 

 

Wyroki frankowe Santander Bank Polska S.A. – Katowice

W Sądzie Okręgowym w Katowicach (sygn. akt II C  1003/20) w dniu 5 sierpnia 2021 r. zapadł wyrok unieważniający przeciwko Santander Bank Polska S.A.  Sprawa dotyczyła umowy po dawnym Kredyt Banku tj. Ekstralokum

W ustnych motywach wyroku Sąd skupił się na kilku kwestiach. Przede wszystkim podniósł fakt, że nieznana była w momencie zawarcia umowy kwota zobowiązania. Bank mógł ją dowolnie ukształtować, co stanowiła niekorzyść dla kredytobiorcy. Ponadto brak było należytego poinformowania powódki o elementach kredytu, kwestii ustalania kursów i samych ryzyku związanym z umową. Sąd podkreślił także, że klauzula waloryzacyjna i spłaty są abuzywne, a umowa bez nich nie może być dalej wykonywana. Stąd też konieczne było wydanie wyroku unieważniającego.

Sąd zasądził również kwotę pieniężną stanowiącą sumę nadpłaty ponad udzielony kapitał oraz koszty. Powódka chciała rozliczyć się z bankiem i nie żądała niczego ponad to, co uzyskała od banku, stąd roszczenie pozwu było ograniczone zgodnie z teorią salda do wysokości nadpłaty właśnie. Tego typu wyrok przeciwko Santander – unieważnienie i zapłata nadpłaty ponad kapitał jest satysfakcjonujące dla powódki.

: wyrok frankowy Santander

Kolejne pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie prowadzonej przez Kancelarię przeciwko Santander Bank Polska S.A. (kredyt po dawnym Kredyt Banku). Wyrokiem z dnia 23 lutego 2023 r. (sygn. akt II C 237/22) Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie SSO Anna Bogaczyk-Żyłka ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum zawarta pomiędzy powodami jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie 11834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał na abuzywność postanowień i wadliwie przekazane informacje odnośnie ryzyk związanych z zawarciem tego typu umowy.

wyroki frankowe Santander

Wyroki frankowe Santander Bank Polska S.A. – Częstochowa

 

Kolejny pozytywny wyrok w sprawie przeciwko Santanter Bank Polska o ustalenie nieważności umowy kredytowej po dawnym Kredyt Banku. Tym razem w Sądzie Okręgowym w Częstochowie (sygn. akt I C 84/21, SSO Dariusz Podyma) na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok, w którym w punkcie pierwszym Sąd uznał kredyt frankowy za bezskuteczny od początku, a w drugim zasądził zwrot kosztów postępowania. Z uwagi, że wyrok został wydany poza rozprawą nieznane jest na chwilę obecną uzasadnienie. Niemniej można domniemywać, że Sąd uznał klauzule zawarte w umowie za niedozwolone, co uprawniało do unieważnienia kredytu. 

Wyroki frankowe Santander

 

W Sądzie Okręgowym w Częstochowie (sygn. akt I C  294/22, SSO Marcin Borkowski) w dniu 8 września 2022 r. zapadł wyrok kolejny korzystny wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A.,  a dotyczącego umowy Kredyt Banku tj. Ekstralokum. Warto odnotować, że sprawa trwała około 5 miesięcy, więc wręcz ekspresowo. 

Sąd ustalił, ze umowa zawarta między stroną powodową a poprzednikiem prawnym pozwanego tj. Kredyt Bankiem, nie istnieje. Ponadto zasądził od Santander Bank Polska kwotę stanowiącą nadpłatę kredytobiorcy ponad udzielony kapitał. Dodatkowo zasądził zwrot kosztów procesu.

wyroki Santander bank

 

Wyroki frankowe Santander Bank Polska S.A. – Bielsko-Biała

 

Kolejny pozytywny wyrok Kancelarii w sprawie przeciwko Santander Bank Polska o ustalenie nieważności umowy kredytowej po dawnym Kredyt Banku. Tym razem w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej (sygn. akt I C 1715/22, SSO Katarzyna Steffek) na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok, w którym:

  • ustalono, że umowa kredytu Ekstralokum jest nieważna
  • zasądzono na rzecz powodów całość wpłaconych rat w złotówkach i frankach
  • zasądzono zwrot kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego

Sąd częściowo oddalił odsetki za opóźnienie uznając, że należą je liczyć od doręczenia pozwu (2 grudnia 2022 r.), a nie wezwania (sierpień 2022 r.).  Z uwagi, że wyrok został wydany poza rozprawą nieznane jest na chwilę obecną uzasadnienie. Niemniej można domniemywać, że Sąd uznał klauzule zawarte w umowie za niedozwolone, co uprawniało do unieważnienia kredytu. Warto odnotować, że pozwany bank próbował podważać status konsumenta powodów, co nie znalazło uznania.

Postępowanie w I instancji trwało około roku. Aktualnie oczekiwana jest spodziewana apelacja banku. 

 

 

Ugoda frankowa z Santander Bank Polska. Czy warto?

Wiele banków, w tym również Santander Bank Polska, zapowiada akcję zawierania ugód z frankowiczami. Jak można się domyślać nie wynika to z altruistycznej postawy banku, ale z niekorzystnych dla niego wyroku, jak opisywany w przedmiotowym artykule. Stąd też, zanim podpiszesz jakąkolwiek ugodę z bankiem, skontaktuj się z pełnomocnikiem profesjonalnie zajmującym się sprawami frankowymi. Nie wszystkie ugody są korzystne dla kredytobiorców!

Wyroki frankowe Santander Bank Polska S.A.  – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa EKSTRALOKUM nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?
Koszt sprawy frankowej
 kredyt frankowy a pozew