EFG Eurobank Ergasias to grecki bank działający w Polsce pod nazwą Polbank EFG, a potem Raiffeisen Polbank. Podmiot ten oferował kredyty hipoteczne indeksowane. Większość klauzul abuzywnych znajduje się w regulaminie do umowy. To w zasadzie zamyka dyskusję czy postanowienia były negocjowane indywidualnie z konsumentem – nie mogły być. Raiffeisen kredyt hipoteczny składał się z umowy i regulaminu. Tego drugiego co do zasady się nie negocjuje. Które postanowienia w umowach kredytu frankowego Raiffeisen Bank International są abuzywne?

Tak jak pisałem powyżej, postanowienia niedozwolone znajdują się w regulaminie stanowiącym w integralną część umowy o kredyt Raiffeisen Bank International. Było kilka wersji tych regulaminów w zależności od roku (Polbank EFG, Raiffeisen Polbank), lecz zapisy wymienione poniżej się powielają. 

  • § 7 ust. 4 regulaminu y w brzmieniu: „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wyplata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą. obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualne saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listownie na podstawie postanowień § 11.  Zapis ten łudząco przypomina istniejący w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych pod pozycją 3178.
  •   §9 ust. 2 pkt 1) regulaminu w brzmieniu: „W przypadku kredytów indeksowanych raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu; Zapis ten znajduje się w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych pod pozycją 3179.

Sam fakt, że postanowienia umowy o kredyt Raiffeisen Bank International są niemal identyczne z klauzulami znajdującymi się na liście UOKiK świadczy, iż umowa taka jest nieuczciwa. Stąd też Polbank EFG kredyt hipoteczny we frankach nadaje się do unieważnienia. O sprawoi

Raiffeisen Polbank (Ergasias EFG) nie istnieje – co teraz?

Jeżeli ktoś posiada kredyt frankowy zawarty z Polbankiem czy Ergasias EFG, to nie musi się obawiać, że jego bank nie funkcjonuje na terenie naszego kraju. Obecnie kredyty „walutowe” obsługuje Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Do tego podmiotu kredytobiorca powinien się zwrócić o zaświadczenie o spłacie rat, a następnie złożyć reklamację. W piśmie można powołać się na ww. klauzule abuzywne. Jeżeli bank nie będzie chciał jej uznać – pozostaje proces sądowy. Można w nim walczyć o unieważnienie umowy (więcej tutaj). 

Wyroki frankowe Raiffeisen (Polbank, EFG Ergasias)

Sądy wydają wyroki korzystne dla frankowiczów w sprawach kredytów frankowych Raiffeisen Bank International (Polbank, EFG Ergasias), w tym sprawach prowadzonych przez Kancelarię. 

Prawomocny wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG.

Dnia 13 marca 2023 r. w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach zapadł prawomocny wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG oddalający apelację banku (I Aga 359/22, SSA Joanna Naczyńska). Sprawa dotyczyła umowy po dawnym EFG Ergasias, który był kredytem indeksowanym. Sąd Okręgowy w Katowicach, który orzekał w I instancji, ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził wszystkie wpłaty dokonywane przez powodów w złotówkach i frankach szwajcarskich. 

Sąd Apelacyjny jak wskazano powyżej oddalił apelację banku. Zmiana wyroku dotyczyła odsetek ustawowych za opóźnienie. Sąd stoi na stanowisku, że należą się od momentu doręczenia pozwu stronie pozwanej. Stąd korekta w tym zakresie. Zmieniono także rozstrzygnięcie o kosztach procesu, które podzielono na każdego z powodów w równych częściach, albowiem w I instancji Sąd zasądził je solidarnie. Niemniej jest to zmiana czysto techniczna. 

Aktualnie Kancelaria dokonuje czynności mające na celu rozliczenie się z bankiem i wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej oraz rekordów dotyczących powodów z BIK. 

wyrok raiffeisen bank international

 

 

I C 990/22, wyrok z dnia 23 marca 2023 r. – Raiffeisen Bank International AG – unieważnienie kredytu

Dnia 23 marca 2023 r.  (II C 990/22, SSO Anna Sekuła) Sąd Okręgowy w Katowicach wydał orzeczenie, w którym ustalił nieważność umowy i zasądził wszystkie wpłaty zgodnie z teorią dwóch kondykcji oraz koszty procesu. Został uwzględniony zarzut zatrzymania złożony przez bank, co powoduje, że odsetki za opóźnienie zostały zasądzone za krótszy okres. Poza tym wyrok odpowiada oczekiwaniom Kancelarii i Klientów. 

II C 1495/21, wyrok z dnia 22 lutego 2023 r. – Raiffeisen Bank International AG – unieważnienie kredytu

Dnia 22 lutego 2023 r. zapadł wyrok (II C 1495/21, SSO Bogusława Kubica), w którym Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił, że umowa kredytu jest nieważna. Ponadto zasądził wszystkie dochodzone pozwem kwoty składające się na raty kapitałowo-odsetkowe oraz inne opłaty. Dodatkowo zasądzono koszty postępowania od pozwanego banku. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał na wadliwość postanowień umowy dotyczących kwestii waloryzacji świadczeń i brak możliwości ich negocjacji (regulamin). Tabele kursowe wpływające na wysokość zobowiązań bank mógł ustalać bez żadnej kontroli. 

 

I C 1246/20, wyrok z dnia 17 grudnia 2021 r. – Raiffeisen Bank International AG – unieważnienie kredytu

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez powodów i zasądził na ich rzecz wszystkie dokonane wpłaty w złotówkach i frankach szwajcarskim. Zastosowanie przez Sąd orzekający teorii dwóch kondykcji znajduje pełne uzasadnienie. Ponadto Sąd orzekł także o kosztach procesu zasądzając zwrot opłaty od pozwu, pełnomocnictwa i koszty zastępstwa procesowego. 

Raiffeisen bank international wyrok

Raiffeisen bank international wyrok

I C 511/21, wyrok z dnia 31 stycznia 2022 r. – Raiffeisen Bank International AG – unieważnienie kredytu

Kolejne pozytywne orzeczenie w sprawie przeciwko dawnemu EFG EuroBank Ergasias Spółką Akcyjną, której następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu. Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie (I C 511/21, SSO Lidia Dudek) ustalił, że umowa zawarta z powódką jest nieważna oraz zasądził od pozwanej kwotę 11817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Orzeczenie jest zgodne z żądaniem pozwu tj. powódka wnosiła o tylko o uznanie umowy za nieważną. 

II C 298/21, wyrok z dnia 28 lutego 2022 r. – Raiffeisen Bank International AG – unieważnienie kredytu

Kolejny pozytywny wyrok w sprawie przeciwko dawnego EFG Ergasias. Orzeczeniem z dnia 28 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez powoda i zasądził na jego rzecz wszystkie dokonane wpłaty w złotówkach i frankach szwajcarskim. Przyznał też zwrot kosztów wytoczenia sprawy oraz zastępstwa procesowego. W trakcie postępowania sądowego bank złożył zarzut zatrzymania, lecz nie został on przez Sąd uwzględniony:

Raiffeisen Bank Wyrok

I C 1404/21, wyrok z dnia 10 marca 2022 r. – Raiffeisen Bank International AG – unieważnienie kredytu

Orzeczenie zapadło przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej w dniu 10 marca 2022 r. (sygn. akt I C 1404/21, przewodniczący: SSO Marzena Buszka). Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez powoda i zasądził na jego rzecz zwrot kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego.
 
Należy wskazać, że data wpływu pozwu do Sądu to sierpień 2021 r., w więc postępowanie I instancji trwało około 7 miesięcy. To wręcz ekspresowe tempo.

Wyrok Raiffeisen International AG

 

Ugoda z Raiffeisen Bank International (Polbank EFG, Ergasias) – jakie warunki?

Do chwili obecnej nie spotkałem się z propozycją ugody ze strony tego banku. W odpowiedzi na reklamację oferuje on możliwość przewalutowania po kursie z dnia dokonania tej czynności, ale trudno nazwać tą propozycję ugodą. Zatem najlepiej wytoczyć powództwo o ustalenie nieważnosci i pozbyć się toksycznego produktu. 

Kredyt frankowy Raiffeisen. Zapraszam do kontaktu:

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twój kredyt Raiffeisen Bank nadaje się do unieważnienia, skontaktuj się kancelarią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa? Koszt sprawy frankowej  kredyt frankowy a pozew