Wielu Frankowiczów zastanawia się czy w przypadku ich zobowiązania można stwierdzić nieważność umowy kredytowej we frankach. Rozwiązanie umowy poprzez unieważnienie dotyczyć może zarówno kredytów indeksowanych (mBank, Millennium, Getin Bank) jak i denominowanych (PKO BP S.A., Nordea). Kiedy następuje unieważnienie umowy kredytu we frankach i jakie są jego skutki? Czy takie rozwiązanie jest korzystne dla posiadaczy kredytów frankowych? 

Pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej we frankach. 

Aby unieważnić umowę należy wytoczyć powództwo bankowi. Podstawowym skutkiem takiego orzeczenia sądu jest uznanie, że umowa z bankiem nigdy nie wiązała i nie istniała od czasu jej zawarcia. Nieważność to taka sytuacja, gdy czynność prawna (umowa kredytu frankowego) nie wywołała skutków prawnych z jej wykonaniem. W takiej sytuacji strony powinny zwrócić, to co sobie wzajemnie świadczyły. Bank wydał kredytobiorcy kapitał, a kredytobiorca spłacał raty i inne opłaty. Stąd tez pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej to w większości przypadków najlepsze rozwiązanie dla frankowiczów.

Unieważnienie kredytu we frankach powoduje też, że Frankowicz jest uprawniony do żądania od banku listu mazalnego. Jest to dokument, który uprawnia do złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego o usunięcie hipoteki. Skoro kredytu nie ma, to odpada także jego zabezpieczenie. 

Jeżeli kredytobiorca podpisał jakieś weksle in blanco, to unieważnienie kredytu wymusza na bank zwrot albo zniszczenie tego weksla. Nie zabezpiecza on bowiem już umowy, stąd bank nie może być uprawniony do posiadania tego typu zabezpieczenia. 

Unieważnienie kredytu we frankach – przyczyny.

Najczęstszą przesłanką stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego indeksowanego lub denominowanego jest fakt, że treść czynności (umowa) jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Za możliwością unieważnienia umowy w podobnym przypadku opowiedział się również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 3.10.2019 r. (I C-260/18). Typowym przykładem jest sposób formułowania przez banki klauzul przeliczeniowych. Ich treść skutkowała powstaniem sytuacji, gdy bank nadużywał swojej pozycji względem konsumenta (brak równości stron kontraktu) i narzucał rozwiązania dla niego niekorzystne (np. przeliczenie salda wg kursu kupna CHF w banku, a więc po kursie „niewiadomo jakim”).

Drugą przyczyną jest sprzeczność umowy z ustawą, a to w szczególności z art. 69 prawa bankowego. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu umowa musi precyzować między innymi kwotę i walutę kredytu, zasady i termin spłaty kredytu czy wysokość oprocentowania. Banki w rozliczeniach posługują się CHF mimo, że nigdy kredyt w tej walucie nie został konsumentom wydany. Skoro bank wskazuje na franka szwajcarskiego w swoich kalkulacjach, a kredytobiorcy wypłacił saldo w złotówkach, to należy dojść do konkluzji, że strony nie ustaliły kwoty i waluty kredytu.

Niekiedy banki popełniają błędy na etapie sporządzania umowy. Tak jak w opisywanym w innym artykule przykładzie kredytu Multiplan, gdzie mBank „zapomniał” o klauzuli indeksacyjnej. Innym przykładem może być bank PKO BP S.A., który mylił regulaminy (część ogólna umowy). Niektóre „Własne Kąty” mają CSU frankową, a COU złotową, gdzie nie ma słowa o franku, klauzulach przeliczeniowych czy LIBOR. Taka umowa PKO BP S.A. jest nieważna, bo nie jest kredytem (brak wszystkich przesłanek ustawowych umowy kredyt).

Wszystkie wymienione przyczyny mogą skutkować unieważnieniem kredytu we frankach. 

Unieważnienie kredytu we frankach – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli posiadasz kredyt frankowy, skontaktuj się z Kancelarią w celu bezpłatnej analizy umowy i weryfikację, czy unieważnienie umowy kredytu frankowego jest możliwe:

lub poprzez formularz kontaktowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Kancelaria mieści się w Katowicach i specjalizuje się kredytach frankowych.

Adwokat Łukasz Oleś, Kancelaria Katowice, unieważnienie umowy frankowej, nieważność kredytu frankowego.