Większość banków proponowało swoim klientom kredyty z elementem waluty obcej. Nie inaczej było w przypadku największego państwowego banku. W niniejszym artykule analiza produktów właśnie PKO BP – unieważnienie kredytu „Własny Kąt Hipoteczny”. Na czym polega wadliwość tej umowy, jakie jest orzecznictwo sądów i czy w Katowicach i innych okręgach zapadają korzystne wyroki dla Frankowiczów.

PKO BP – unieważnienie kredytu „Własny Kąt Hipoteczny”

PKO BP S.A. udzielał kredytów denominowanych, czyli takich, gdzie kwota kredytu była wyrażana w walucie obcej. Saldo kredytu ustalał samodzielnie bank na dzień złożenia wniosku i stanowiło równowartość żądanej kwoty w złotówkach. Następnie w dniu uruchomienia umowy bank dokonywał przeliczeń (tzw. odwrotna waloryzacja) i w oparciu o poniższą klauzulę następowała wypłata:

  • § 4 ust. 2 COU w brzmieniu: „W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego według aktualnej tabeli kursów.”

Jak na dłoni widać, że wypłata kredytu lub transzy następowała według własnych ustaleń banku. Nie wiadomo na jakiej podstawie bank ustalił taki czy inny kurs, albowiem nie ma o tym żadnej informacji w umowie. Stąd też bank mógł w sposób dowolny ustalić jaką kwotę oznaczoną w złotówkach wypłaci swoim klientom.

Zapisy umowy o spłacie rat również trudno nazwać prokonsumenckimi. Zgodnie z treścią umowy odbywały się one w ten sposób, że bank wysyłał harmonogram z wysokością raty wyrażoną w CHF, a następnie pobierał kredytobiorcy z konta w PLN równowartość w złotówkach. Skąd brał kurs? Odpowiedź znajdziemy w zacytowanej klauzuli:

  • § 22 ust. 2 COU w brzmieniu: „W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej tabeli kursów. 

Jaki był aktualny kurs sprzedaży dla dewiz i kto ustalał aktualną tabelę kursów? Nie jest to wyjaśnione w umowie. Stąd też, bazując na tych abuzywnych postanowieniach, PKO BP – unieważnienie kredytu frankowego jest możliwe

Orzecznictwo i stanowisko w sprawie PKO BP – unieważnienie kredytu.

I C 54/23, wyrok z dnia 9 października 2023 r – PKO BP S.A. unieważnienie kredytu, Sąd Okręgowy w Gliwicach

 
 
Kolejny pozytywny wyrok w sprawie przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. prowadzonej przez Kancelarię. Wyrokiem z dnia 9.10.2023 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach w składzie SSO Jarosław Klon ustalił, że umowa kredytu tzw. frankowego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna, zasądził koszty oraz zwrot środków ponad udzielony kapitał (rozliczenie wg teorii salda). Samo postępowanie trwało zaledwie 10 miesięcy, co świadczy o bardzo sprawnym postępowaniu Sądu tym bardziej, że bank powołał aż 5 pięciu świadków. Wszystkie dowody w sprawie i publikacja wyroku odbyły się na jednym terminie. 
 
 

 

I C 415/22, wyrok z dnia 29 września 2023 r – PKO BP S.A. unieważnienie kredytu, Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim.

 
Wyrokiem z dnia 29 września 2023 r. (I C 415/22) Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim w składzie SSO Jolanta Rutkowska ustalił, że zawarta niegdyś umowa jest nieważna oraz zasądził zwrot kosztów procesu.
 
Orzeczenie to pokazuje, że linia orzecznicza jest pozytywna dla frankowiczów również dla kredytów denominowanych.
 
 

 

Wyrok z dnia 16 stycznia 2023 r., I C 1132/21, Sąd Okręgowy w Katowicach

Kolejne pozytywne rozstrzygnięcie sprawy frankowej prowadzonej przez Kancelarią. Tym razem spór dotyczył spłaconego kredytu Własny Kąt Hipoteczny oferowanego niegdyś przez PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie. Na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie SSO Katarzyna Zadora wydał orzeczenie, w którym zasądził wszystkie żądane w pozwie kwoty wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu. Wyrok ten pokazuje, że można skutecznie dochodzić roszczeń także w sprawie umów już wykonanych. 

pko bp unieważnienie kredytu

 

I C 305/22, wyrok z dnia 22 września 2022 r – PKO BP S.A. unieważnienie kredytu.

 
Wyrokiem z dnia 22 września 2022 r. (I C 305/22) Sąd Okręgowy w Częstochowie w składzie SSO Marcin Borkowski ustalił, że zawarta niegdyś umowa jest nieważna oraz zasądził zwrot kosztów procesu.
 
Orzeczenie to pokazuje, że linia orzecznicza jest pozytywna dla frankowiczów również dla kredytów denominowanych.

I C 249/21, wyrok z dnia 9 lutego 2022 r – PKO BP S.A. unieważnienie kredytu.

W sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadają wyroki korzystne dla frankowiczów posiadających kredyt w Własny Kąt Hipoteczny w PKO Bank Polska S.A.. Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 9 lutego 2022 r (I C 249/21, SSO Agata Witkowska) ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców nienależnie pobrane raty oraz zwrot kosztów postępowania. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, iż postanowienia dot. przeliczeń mają charakter abuzywny, a sama umowa nie jest kredytem. Jest to bardzo korzystne, a zarazem daleko idące rozstrzygnięcie. Poniżej treść orzeczenia:

Inne wyroki w sprawie przeciwko PKO BP S.A.

Orzeczenia pozytywne to nie przypadek albo wyjątek, a utrwalona linia orzecznicza. Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2020 r. (sygn akt I ACa 865/18) stwierdził, że kredyt „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważny. Tym orzeczeniem otworzył szeroko furtkę dla pozostałych Frankowiczów uwikłanych w tą umowę. Dodatkowo nie trzeba składać powództwa do Warszawy, bowiem wystarczy pozwać bank będąc mieszkańcem Katowic, Chorzowa, Bytomia czy Tychów.

Podobnie sytuacja wygląda na Podbeskidziu, gdzie Sąd Okręgowy w Bielsko-Białej w sprawie sygn. akt I C 1113/19, wyrok z dnia 19.03.2020 r. unieważnił umowę PKO BP S.A.

Nie ma szczęścia PKO BP w sprawach dotyczących kredytów po Nordea, tzw. Nordea Habitat. Te również podlegają unieważnieniu.

Unieważnienie umowy PKO BP Własny Kąt Hipoteczny  – pomoc prawna, Kancelaria adwokacka Katowice.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: