W sprawach przeciwko mBank S.A. zapadają kolejne korzystne rozstrzygnięcia. W niniejszym artykule przedstawiam wyroki frankowe mBank w sprawach prowadzonych przez Kancelarię. Podkreślenia wymaga, że orzeczenia sądów są korzystne dla frankowiczów. Stąd zapewne wśród banków taki duży nacisk na ugody. Jak już wcześniej wskazywałem, o wiele korzystniejsze jest wytoczenie powództwa i unieważnienie umowy.

Prawomocne wyroki frankowe mBank S.A. – Katowice. Jakie orzeczenia?

I ACa 528/22, wyrok z dnia 21 lipca 2023 r. – mBank S.A. unieważnienie kredytu.

Kolejny prawomocny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię. Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 21 stycznia 2022 r. ustalił, że umowa zawarta z poprzednikiem prawnym mBanku jest nieważna i zasądził dochodzone kwoty oraz koszty zastępstwa procesowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach dnia 21 lipca 2023 r. oddalił apelację banku, a tym samym wyrok stał się prawomocny, a kredytobiorcy pozbyli się nieuczciwego kredytu.

Wyroki frankowe mBank Katowice

 

 

I ACa 242/22, wyrok z dnia 19 lipca 2023 r. – mBank S.A. unieważnienie kredytu.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację banku i wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 9 listopada 2021 r. jest prawomocny. Zgodnie z orzeczeniem I instancji umowa z mBankiem została uznana za nieważną i zasądzono zwrot kosztów procesu. 

 

I ACa 137/22, wyrok z dnia 22 maja 2023 r. – mBank S.A. unieważnienie kredytu.

Kancelaria informuje o kolejnym prawomocnym wyroku unieważniającym umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Tym razem Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 22 maja 2023 r. (sygn. akt I ACa 137/22) oddalił apelację banku i zasądził koszty zastępstwa procesowego. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił, że niegdyś zawarta umowa jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku koszty zastępstwa procesowego. W toku postępowania apelacyjnego powodowie uzyskali zabezpieczenie, na mocy którego zostali uprawnieni do niepłacenia rat kapitałowo-odsetkowych. 

Przedmiotowy wyrok jest ostateczny, więc byli już kredytobiorcy pozbyli się nieuczciwej umowy.

mbank wyrok

 

VI ACa 303/22, wyrok z dnia 23 stycznia 2023 r. – mBank S.A. unieważnienie kredytu.

Kolejny prawomocny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarią, w której przeciwnikiem procesowym był mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXVIII C 457/21) uznał umowę kredyt frankowego za nieważną i zasądził koszty postępowania. Od tego wyroku pozwany bank apelował, lecz bezskutecznie, albowiem Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie SSA Grzegorz Tyliński  (wyrok z dnia 23 stycznia 2023 r., sygn. akt VI ACa 303/22) oddalił apelację zasądzając przy okazji koszty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił m.in. argumentację pełnomocnika powoda, że w przypadku tego kredytu nie mamy do czynienia z ryzykiem kursowym, albowiem to bank samodzielnie ustalał kursy walut, które tylko umownie nazywane były frankiem. Ponadto wskazał na klauzule abuzywne i brak możności ich zastąpienia innymi postanowieniami. Wyrok jest prawomocny, a więc kredyt przestał istnieć w obrocie prawnym. 

wyroki frankowe mbank

 

I ACa 933/21, wyrok z dnia 18 listopada 2022 r. – mBank S.A. unieważnienie kredytu.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię zapadł prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Częstochowie ustalił, że zawarta umowa jest nieważna i zasądził koszty procesu (I C 490/20, wyrok z dnia 31 maja 2021 r., SSO Dariusz Podyma). Sąd Apelacyjny w Katowicach w składzie SSA Roman Sugier nie uwzględnił argumentów pozwanego banku i oddalił apelację. W uzasadnieniu wskazał, że umowa ma postanowienia abuzywne i w takim kształcie nie może być wykonywana. Zasądził także koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 8100 zł. 

wyroki frankowe mbank

I ACa 893/21, wyrok z dnia 29 lipca 2022 r. – mBank S.A. unieważnienie kredytu.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię zapadł prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił, że zawarta umowa jest nieważna i zasądził koszty procesu (I C 1282/20, wyrok z dnia 19 maja 2021 r., SSO Ewa Dyja). Sąd Apelacyjny w Katowicach podzielił w całości ustalenia poczynione wcześniej i oddalił apelację banku. Ponadto zasądził także koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 4050 zł. 

Wyrok jest prawomocny, więc kredytobiorca jest wolny od nieuczciwego kredytu. 

mbank

 

Wyroki frankowe mBank – Katowice

Wyrok z dnia 19 maja 2021 r., sygn. akt I C 1282/20 – unieważnienie

Pragnę poinformować, że w prowadzonej przeze mnie sprawie w dniu 19 maja 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt IC 1282/20 doszło do unieważnienia umowy kredytu indeksowanego w mBank S.A.. Wyrok jest oczywiście korzystny dla Klienta Kancelarii i zgodny z jego oczekiwaniami. Unieważnienie uzyskano w ciągu 5 miesięcy od złożenia pozwu.

kredyty frankowe wyroki mbank

 

Sąd ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot kosztów od pozwanego banku. W uzasadnieniu sąd poinformował, że w pełni podziela stanowisko strony powodowej. Wskazano przede wszystkim, że umowa jest kredytu mBank S.A. (Multiplan) jest nieważna, gdyż posiada klauzule abuzywne oraz jest sprzeczna z prawem bankowym. Ponadto sąd podniósł, że przy zawieraniu umowy konsument nie został należycie poinformowany o zawieranej umowie. Żądanie pozwu dotyczyło unieważnienia umowy kredytu i zasądzenie kosztów, ewentualnie odfrankowienie. Klient nie chciał dochodzić roszczeń w oparciu o teorię dwóch kondykcji, albowiem jego wolą było uwolnić się od toksycznego produktu. Stąd też orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie mBank kredyt frankowy przyjął z olbrzymią satysfakcją. Wyrok z dnia 19 maja 2021 r. to kolejny z korzystnych wyroków dla frankowiczów. Bardzo cieszy, że sąd w Katowicach orzeka na korzyść kredytobiorców i unieważnia między innymi kredyty mBank. 

Wyrok z dnia 29 września 2021 r., sygn. akt II C 940/20 – unieważnienie

W kolejnej sprawie sądowej prowadzonej przez Kancelarię zapadł wyrok korzystny dla frankowiczów (wyrok z dnia 29 września 2021, sygn. akt II C 940/20). Tym razem unieważniony został kredyt frankowy mBank „mPlan”. W ustnych motywach roztrzygnięcia Sąd wskazał na wadliwość klauzuli waloryzacyjnej pozwalającej bankowi dowolnie kształtować kurs. Takie postanowienie powinno zostać usunięte z umowy, a na skutek tego umowa nie może być wykonywana i istnieć w obrocie prawnym. Sąd zasądził także zwrot kosztów wytoczenia sprawy oraz koszty zastępstwa procesowego. 

wyrok frankowy mBank

Wyrok z dnia 21 stycznia 2022 r., sygn. akt I C 911/21 – unieważnienie i zasądzenie.

Kolejni Klienci reprezentowani przez Kancelarię uzyskali pozytywny wyrok. Orzeczenie unieważniające kredyt frankowy mBank zapadło w dniu 21 stycznia 2022 r. Zgodnie z sentencją wyroku umowa została unieważniona, a Klienci uzyskali żądaną kwotę (nadpłata ponad udzielony kapitał) oraz zwrot kosztów sądowych (sygn. akt I C 911/21, SSO Wacława Walencka).

unieważnienie kredytu mBank

Wyrok z dnia 2 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 611/21 – unieważnienie.

Kolejny pozytywny wyrok Klientów Kancelarii przeciwko mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z treścią orzeczenia umowa została uznana za nieważną, a na rzecz powoda zasądzono koszty procesu w kwocie 11817 zł. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że stosunek prawny łączący strony jest nieważny z kilku względów:

  • umowa posiada klauzule abuzywne, które kształtują prawa i obowiązki powoda w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy
  • umowa jest sprzeczna z naturą stosunku jaką jest kredyt hipoteczny
  • umowa narusza zasadę waloryzacji, albowiem bank przyjął dwa wskaźniki (kurs kupna i kurs sprzedaży), a zgodnie z treścią przepisu art. 358(1) § 2 k.c. waloryzować świadczenie można wyłącznie o jeden wskaźnik.

Sąd uznał zatem, że umowa jest wprost z sprzeczna z ustawą, co powoduje, iż jest bezwzględnie nieważna. Wyrok ten pokazuje, że utrwala się pozytywna linia orzecznicza dla kredytobiorców. (sygn. akt I C 611/21, SSO Marian K. Zawała).

Wyrok z dnia 29 czerwca 2022 r., sygn. akt II C 1039/21 – unieważnienie kredytu Sąd Okręgowy Katowice

Kolejna sprawa przeciwko mBank S.A. zakończona pozytywnym rozstrzygnięciem dla Klientów Kancelarii. Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 r. Sąd orzekł o nieważności umowy oraz zasądził zwrot kosztów sądowych.  W ustnych motywach rozstrzygnięcia przewodnicząca podkreślała, że bank w żaden sposób nie informował o ryzyku związanym z zawartą umową. Nie chodzi tutaj tylko o sam fakt powiązania kredytu z walutą obcą, ale postanowienia umowne, które uprawniały bank do niczym nieograniczonego kształtowania praw i obowiązków kredytobiorcy. Z tego względu umowa musiała zostać unieważniona.  (sygn. akt II C 1039/21, SSO Anna Bogaczyk-Żyłka).

wyrok mbank

Wyrok z dnia 11 lipca 2022 r., sygn. akt II C 513/21 – unieważnienie kredytu Sąd Okręgowy Katowice

Kolejna sprawa przeciwko mBank S.A prowadzona przez Kancelarię, która zakończyła się pozytywnym orzeczeniem. W dniu 11 lipca 2022 r. Sąd ustalił nieważność umowy mPlan oraz zasądził zwrot kosztów sądowych.  

Przewodnicząca zwróciła uwagę na klauzule przeliczeniowe, który stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Ponad kredyt został sporządzony wg wzorca, którego w żaden sposób nie dało się negocjować. Za negocjacje treści umowy nie można uznać wskazania kwoty czy pytania o wysokość marży (sygn. akt II C 513/21, SSO Anna Bogaczyk-Żyłka).

mbank wyrok

Wyrok z dnia 22 lutego 2023 r., sygn. akt II C 236/22 – unieważnienie kredytu Sąd Okręgowy Katowice

Kolejny pozytywny wyrok przeciwko mBank S.A., gdzie Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie SSO Adrianna Wziętal ustalił, że umowa zawarta przez powodów z pozwanym bankiem jest nieważna oraz zasądził całość wpłaconych rat w złotówkach i frankach szwajcarskich. Ponadto bank zobowiązany jest zwrotu kosztów procesu. Uzasadnienie wskazywało na postanowienia niedozwolone w umowie, które uniemożliwiały jej dalsze wykonywanie. 

wyrok mbank

Wyroki frankowe mBank – Częstochowa

W dniu 31 maja 2021 r. (sygn. akt I C 490/20) na rozprawie zapadł kolejny wyrok unieważniający umowę z mBank. W ustnych motywach roztrzygnięcia Sąd zwrócił uwagę na abuzywność postanowień i brak równowagi stron, gdzie bank nie ponosił żadnego ryzyka, a powodowie – całe. Ponadto podniósł, że brak było należytego wyjaśnienia ryzyka związanego z zawarciem takiej umowy. 

wyrok mBank

Wyrok z dnia 19 lipca 2022 r., sygn. akt I C 2067/21 – unieważnienie kredytu przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Następny pozytywny wyrok przeciwko mBank S.A w sprawie prowadzonej przez Kancelarię przed Sądem Okręgowym w Bielsku- Białej. Orzeczeniem z dnia  19 lipca 2022 r. Sąd ustalił nieważność umowy o kredyt konsolidacyjny MULTIPLAN oraz zasądził dokonanych przez powodów wpłat zwrot kosztów sądowych (sygn. akt I C 2067/21, SSO Ilona Kolarz).

W ustnym uzasadnieniu wskazano na abuzywność klauzul przeliczeniowych, które uprawniały mBank do dobrowolnego kształtowania zobowiązania powodów. W związku z tym zasadnym było ustalenie nieważności umowy. 

wyrok_mbank

Wyroki frankowe mBank – Warszawa

Kolejny pozytywny wyrok przeciwko mBank Polska S.A w sprawie prowadzonej przez Kancelarię. Tym razem została unieważniona umowa przed Sądem Okręgowym w Warszawie (wyrok z 28 października 2021 r., Sygn. XXVIII C 457/21). Przewodnicząca nie miała żadnych wątpliwości, co do zasadności żądań strony powodowej. Podkreślała, że umowa jest wadliwa i zawiera nieuczciwe postanowienia. W wyroku ustalono nieważność umowy w całości i zasądzono zwrot kosztów sądowych. Co ciekawe, orzeczenie dotyczyło tzw. wadliwego Multiplanu, który już wcześniej opisywałem na blogu. 

wyrok_mbank2_jpg

 

Wyroki frankowe mBank – Bielsko-Biała (unieważnienie umowy)

Także w Sądzie Okręgowym zapadają korzystne wyroku dla frankowiczów. Nie inaczej jest ze sprawą prowadzoną przez Kancelarię przed tym sądem, gdzie w orzeczeniu z dnia 9 listopada 2021 r. ustalono, że umowa jest nieważna (Multiplan) oraz zasądzone zwrot kosztów procesu w wysokości 11834 zł. (wyrok z dnia 9 listopada 2021, sygn. akt I C 612/21).

wyrok_mbank_bielsko-biała

Ugoda z mBank – czy warto?

Biorąc pod uwagę, że ten bank jest jednym z liderów przegranych spraw, to nie ewentualne rozważanie ugody mogłoby być zasadne tylko wtedy, gdyby były ona bardzo korzystna. Niemniej na razie mBank nie jest skory do ugód, a wręcz przeciwnie – wzywa swoich Klientów do zwrotu opłaty za korzystanie z kapitału. Należy podkreślić, że nie jest to roszczenie zasadne. 

Posiadasz kredyt frankowy w mBank?

Jeżeli posiadasz kredyt frankowy mBank, to skontaktuj się z Kancelarią. Dokonam bezpłatnej analizy umowy i przedstawię opinię co do możliwości unieważnienia umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
 
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?
Koszt sprawy frankowej
 kredyt frankowy a pozew