GE Money Bank S.A (wcześniej również pod nazwą GE Money Bank Mieszkaniowy S.A) był jednym z banków oferujących kredyty waloryzowane do waluty obcej. Aktualnie takiej instytucji na rynku polskim rynku finansowym już nie ma, a jej następcą prawnym jest Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku. Natomiast kredyty pozostały i z ich spłacaniem zmaga się szereg kredytobiorców. Niemniej unieważnienie jest coraz częstszym rozstrzygnięciem w sprawach wytaczanych przez Frankowiczów. Poniżej analiza toksycznego produktu jakim jest kredyt frankowy GE Money Bank.

Kredyt frankowy GE Money Bank – analiza typowej umowy.

Umowa GE Money Bank to typowy przykład kredytu indeksowanego. Kwota kredytu jest wyrażona w złotówkach. Natomiast saldo bank ustalił sobie po wypłacie wg znanych i lubianych kursów tabel banku. Oczywiście po kursie kupna, a nie sprzedaży, aby przypadkiem CHF nie było za mało. W umowie kredytu hipotecznego zastosowane zostały niedozwolone klauzule umowne:

– § 1 ust. 1 umowy w brzmieniu: „(..) W dniu wypłaty saldo jest wyrażane w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kurs kupna waluty do  której indeksowany jest Kredyt. podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A.”.

– § 7 ust. 2 umowy w brzmieniu: „Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu. podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank”. Zapis ten łudząco przypomina istniejący w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych pod pozycją 3178.

– § 10 ust. 6 umowy w brzmieniu: „Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany Kredyt podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku”. Zapis ten łudząco przypomina istniejący w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych pod pozycją 3179.

Kredyt frankowy GE Money Bank – wyroki.

Prawomocny wyrok z dnia 31 maja 2023 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 1381/22 – oddalenie apelacji banku

Kancelaria z satysfakcją informuje o kolejnym prawomocnym wyroku w sprawie tzw. kredytu frankowego. Tym razem Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 31 maja 2023 r. ( sygn. akt VI ACa 1381/22) oddalił apelację banku BPH S.A. (następca prawny GE Money Bank) i zasądził na rzecz powódki koszty zastępstwa. 

W ustnych motywach roztrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie Teresa Mróz (Przewodnicząca), Ksenia Sobolewska-Filcek, Agata Zając wskazał, że rozstrzygnięcie sądu I instancji jest prawidłowe, a podniesione przez pozwany bank argumenty w apelacji nie zasługują na uwzględnienie. Tutaj w szczególności zwrócono uwagę na fakt, że nieprawidłowe są twierdzenia banku polegające na tym, iż z § 17 umowy można wykreślić postanowienia dotyczące marży banku i pozostawić średni kurs NBP i wykonywać w ten sposób dalej umowę. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że powódka pozbyła się kredytu. 

Sprawa łącznie trwała niecałe 2 lata. 

wyrok ge money

Wyrok z dnia 16 sierpnia 2023 r., Sąd Okręgowy w Sosnowcu, sygn. akt I C 178/22 – unieważnienie i zasądzenie.

Kolejna sprawa przeciwko Bank BPH (kredyt po dawnym GE Money Bank S.A.) zakończona korzystne dla Klientów Kancelarii. Wyrokiem z dnia 16 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Sosnowcu w składzie SSO Magdalena Krazuowicz-Bryś (I C 178/22) ustalił, że zawarta w 2004 roku umowa kredytu waloryzowanego do CHF jest w całości nieważna oraz zasądził całość wpłaconych rat i zwrot kosztów procesu. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym po odebraniu przez stron stanowisk na piśmie, stąd nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Niemniej argumentacja banku, że można z § 17 wyrugować zapisy o marży i wykonywać dalej umowę wg średniego NBP nie znalazła akceptacji. 

Warto dodać, że w zasadzie od początku procesu Klienci uprawnieni są do niepłacenia rat kapitałowo-odsetkowych. 

 

 

Wyrok z dnia 2 grudnia 2022 r., Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt II C 760/21 – unieważnienie i zasądzenie.

Klienci Kancelarii po roku procesu uzyskali pozytywny wyrok w sprawie frankowej. Tym razem doszło do unieważnienia kredytu indeksowanego GE Money Bank S.A.(dzisiaj Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku). Zgodnie z treścią wyroku Sąd ustalił, że umowa jest nieważna, a powodowie uzyskali żądaną kwotę (nadpłata ponad udzielony kapitał) oraz zwrot kosztów sądowych (sygn. akt II C 760/21, Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny,  SSO Lech Skórski). Jest to kolejny wyrok zgodny z żądaniem pozwu w sprawie prowadzonej przez Kancelarię.

ge money bank

 

 

 

Wyrok z dnia 9 lutego 2022 r., Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt I C 826/21– unieważnienie i zasądzenie.

Kolejni Klienci reprezentowani przez Kancelarię uzyskali pozytywny wyrok w sprawie frankowej. Tym razem upadł kredyt frankowy GE Money Bank S.A.. Orzeczenie unieważniające umowę aktualnie obsługiwaną przez Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku zapadło w dniu 9 lutego 2022 r. Zgodnie z sentencją wyroku umowa została unieważniona, a Klienci uzyskali żądaną kwotę (nadpłata ponad udzielony kapitał) oraz zwrot kosztów sądowych (sygn. akt I C 826/21, Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny,  SSO Krzysztof Żyłka). Poniżej treść orzeczenia:

kredyt frankowy GE MONEY BANK

 

Wyrok z dnia 8 lipca 2022 r., Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, sygn. akt III C 712/22 – unieważnienie.

Kolejni Klienci uzyskali unieważnienie kredytu tzw. frankowego w sprawie prowadzonej przez Kancelarię. 
 
Tym razem ustalono nieważność umowy zawartej z GE Money Bank S.A. (dzisiaj Bank BPH S.A.). Orzeczenie wydał Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 8 lipca 2022 r. III Wydział Cywilny (III C 712/22, sędzia (del.) Agnieszka Perehubka). Oprócz ustalenia, że umowa jest nieważna, Sąd zasądził także zwrot kosztów sądowych.
 
Co ciekawe pozew wpłynął do Sądu 11 lutego 2022 r., więc wyrok zapadł w ciągu niecałych 5 miesięcy na I rozprawie. Interesujące jest także to, że powódka zawierała umowę przez pośrednika i nigdy nie miała styczności z kimkolwiek z pracowników banku.
 

Wyrok z dnia 1 września 2022 r., Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt II C 894/21 – zasądzenie.

Kolejna wygrana Kancelarii z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (następca prawny GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku).
 
Tym razem sprawa dotyczyła spłaconego kredytu frankowego, co do którego nie było wątpliwości, że jest nieważny. Umowa została wykonana na warunkach narzuconych przez pozwaną tj. kredytobiorca spłacił kredyt zgodnie z warunkami umowy. Niemniej nie stało to na przeszkodzie, aby wystąpić z roszczeniem o zwrot nienależnego świadczenia.
 
W orzeczeniu Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Joanna Kurek-Pachla) zasądził od banku całość dokonanych przez powoda wpłat wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W ustnym uzasadnieniu wskazano, że umowa posiada klauzule niedozwolone, których usunięcie skutkować musi nieważnością całej umowy. W związku z faktem, że umowa została spłacona, roszczenie o ustalenie nieważności stało się bezprzedmiowe (brak interesu prawnego), a Sąd stwierdził nieważność przesłankowo (wyrok z dnia 1 września 2022 r., sygn. akt II C 894/21).

Kredyt frankowy GE Money Bank (Bank BPH S.A.) – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?