GE Money Bank S.A (wcześniej również pod nazwą GE Money Bank Mieszkaniowy S.A) był jednym z banków oferujących kredyty waloryzowane do waluty obcej. Aktualnie takiej instytucji na rynku polskim rynku finansowym już nie ma, a jej następcą prawnym jest Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku. Natomiast kredyty pozostały i z ich spłacaniem zmaga się szereg kredytobiorców. Niemniej unieważnienie jest coraz częstszym rozstrzygnięciem w sprawach wytaczanych przez Frankowiczów. Poniżej analiza toksycznego produktu jakim jest kredyt frankowy GE Money Bank.

Kredyt frankowy GE Money Bank – analiza typowej umowy.

Umowa GE Money Bank to typowy przykład kredytu indeksowanego. Kwota kredytu jest wyrażona w złotówkach. Natomiast saldo bank ustalił sobie po wypłacie wg znanych i lubianych kursów tabel banku. Oczywiście po kursie kupna, a nie sprzedaży, aby przypadkiem CHF nie było za mało. W umowie kredytu hipotecznego zastosowane zostały niedozwolone klauzule umowne:

– § 1 ust. 1 umowy w brzmieniu: „(..) W dniu wypłaty saldo jest wyrażane w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kurs kupna waluty do  której indeksowany jest Kredyt. podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A.”.

– § 7 ust. 2 umowy w brzmieniu: „Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu. podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank”. Zapis ten łudząco przypomina istniejący w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych pod pozycją 3178.

– § 10 ust. 6 umowy w brzmieniu: „Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany Kredyt podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku”. Zapis ten łudząco przypomina istniejący w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych pod pozycją 3179.

Kredyt frankowy GE Money Bank – wyroki.

Prawomocny wyrok z dnia 31 maja 2023 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 1381/22 – oddalenie apelacji banku

Kancelaria z satysfakcją informuje o kolejnym prawomocnym wyroku w sprawie tzw. kredytu frankowego. Tym razem Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 31 maja 2023 r. ( sygn. akt VI ACa 1381/22) oddalił apelację banku BPH S.A. (następca prawny GE Money Bank) i zasądził na rzecz powódki koszty zastępstwa. 

W ustnych motywach roztrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie Teresa Mróz (Przewodnicząca), Ksenia Sobolewska-Filcek, Agata Zając wskazał, że rozstrzygnięcie sądu I instancji jest prawidłowe, a podniesione przez pozwany bank argumenty w apelacji nie zasługują na uwzględnienie. Tutaj w szczególności zwrócono uwagę na fakt, że nieprawidłowe są twierdzenia banku polegające na tym, iż z § 17 umowy można wykreślić postanowienia dotyczące marży banku i pozostawić średni kurs NBP i wykonywać w ten sposób dalej umowę. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że powódka pozbyła się kredytu. 

Sprawa łącznie trwała niecałe 2 lata. 

wyrok ge money

Wyrok z dnia 16 sierpnia 2023 r., Sąd Okręgowy w Sosnowcu, sygn. akt I C 178/22 – unieważnienie i zasądzenie.

Kolejna sprawa przeciwko Bank BPH (kredyt po dawnym GE Money Bank S.A.) zakończona korzystne dla Klientów Kancelarii. Wyrokiem z dnia 16 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Sosnowcu w składzie SSO Magdalena Krazuowicz-Bryś (I C 178/22) ustalił, że zawarta w 2004 roku umowa kredytu waloryzowanego do CHF jest w całości nieważna oraz zasądził całość wpłaconych rat i zwrot kosztów procesu. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym po odebraniu przez stron stanowisk na piśmie, stąd nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Niemniej argumentacja banku, że można z § 17 wyrugować zapisy o marży i wykonywać dalej umowę wg średniego NBP nie znalazła akceptacji. 

Warto dodać, że w zasadzie od początku procesu Klienci uprawnieni są do niepłacenia rat kapitałowo-odsetkowych. 

 

 

Wyrok z dnia 2 grudnia 2022 r., Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt II C 760/21 – unieważnienie i zasądzenie.

Klienci Kancelarii po roku procesu uzyskali pozytywny wyrok w sprawie frankowej. Tym razem doszło do unieważnienia kredytu indeksowanego GE Money Bank S.A.(dzisiaj Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku). Zgodnie z treścią wyroku Sąd ustalił, że umowa jest nieważna, a powodowie uzyskali żądaną kwotę (nadpłata ponad udzielony kapitał) oraz zwrot kosztów sądowych (sygn. akt II C 760/21, Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny,  SSO Lech Skórski). Jest to kolejny wyrok zgodny z żądaniem pozwu w sprawie prowadzonej przez Kancelarię.

ge money bank

 

 

 

Wyrok z dnia 9 lutego 2022 r., Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt I C 826/21– unieważnienie i zasądzenie.

Kolejni Klienci reprezentowani przez Kancelarię uzyskali pozytywny wyrok w sprawie frankowej. Tym razem upadł kredyt frankowy GE Money Bank S.A.. Orzeczenie unieważniające umowę aktualnie obsługiwaną przez Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku zapadło w dniu 9 lutego 2022 r. Zgodnie z sentencją wyroku umowa została unieważniona, a Klienci uzyskali żądaną kwotę (nadpłata ponad udzielony kapitał) oraz zwrot kosztów sądowych (sygn. akt I C 826/21, Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny,  SSO Krzysztof Żyłka). Poniżej treść orzeczenia:

kredyt frankowy GE MONEY BANK

 

Wyrok z dnia 8 lipca 2022 r., Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, sygn. akt III C 712/22 – unieważnienie.

Kolejni Klienci uzyskali unieważnienie kredytu tzw. frankowego w sprawie prowadzonej przez Kancelarię. 
 
Tym razem ustalono nieważność umowy zawartej z GE Money Bank S.A. (dzisiaj Bank BPH S.A.). Orzeczenie wydał Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 8 lipca 2022 r. III Wydział Cywilny (III C 712/22, sędzia (del.) Agnieszka Perehubka). Oprócz ustalenia, że umowa jest nieważna, Sąd zasądził także zwrot kosztów sądowych.
 
Co ciekawe pozew wpłynął do Sądu 11 lutego 2022 r., więc wyrok zapadł w ciągu niecałych 5 miesięcy na I rozprawie. Interesujące jest także to, że powódka zawierała umowę przez pośrednika i nigdy nie miała styczności z kimkolwiek z pracowników banku.
 

Wyrok z dnia 1 września 2022 r., Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt II C 894/21 – zasądzenie.

Kolejna wygrana Kancelarii z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (następca prawny GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku).
 
Tym razem sprawa dotyczyła spłaconego kredytu frankowego, co do którego nie było wątpliwości, że jest nieważny. Umowa została wykonana na warunkach narzuconych przez pozwaną tj. kredytobiorca spłacił kredyt zgodnie z warunkami umowy. Niemniej nie stało to na przeszkodzie, aby wystąpić z roszczeniem o zwrot nienależnego świadczenia.
 
W orzeczeniu Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Joanna Kurek-Pachla) zasądził od banku całość dokonanych przez powoda wpłat wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W ustnym uzasadnieniu wskazano, że umowa posiada klauzule niedozwolone, których usunięcie skutkować musi nieważnością całej umowy. W związku z faktem, że umowa została spłacona, roszczenie o ustalenie nieważności stało się bezprzedmiowe (brak interesu prawnego), a Sąd stwierdził nieważność przesłankowo (wyrok z dnia 1 września 2022 r., sygn. akt II C 894/21).

Kredyt frankowy GE Money Bank (Bank BPH S.A.) – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?