Jednym z banków, który oferował kredyty frankowe, był Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdynia Umowy Nordea Habitat, bo tak się nazywały te produkty, to najcześciej kredyty denominowane. Istota takich kredytów to wyrażenie kwoty w walucie obcej, a dokonanie wypłaty obligatoryjnie w złotówkach.  Następcą prawnym Banku Nordea Polska jest PKO Bank BP S.A. Czy jest możliwe złożenie skutecznego powództwa w sprawach kredytów Nordea Habitat i unieważnienie takiej umowy?

Typowe zapisy abuzywne w kredytach Nordea Habitat.

Kredyty frankowe Nordea Habitat zawierają postanowienia dotyczące tzw. odwróconej waloryzacji. Mechanizm ten polega na tym, że kwota kredytu jest wyrażona w walucie obcej i ona co do zasady stanowi zobowiązanie kredytodawców. Niemniej do wypłaty we frankach nigdy nie dochodzi, bo z treści umowy i z samej istoty stosunku wynika, że konsumenci otrzymują złotówki. W przypadku umów Nordea mechanizm ten jest wadliwy, albowiem przeliczenie oparto na kursach kształtowanych przez bank. Poniższe postanowienia, które znajdują się w prawie każdej umowie Nordea Habitat, stanowią klauzule niedozwolone:

  • – § 1 ust. 2 COU w brzmieniu: „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu wypłacana w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.” Klauzula dotyczy wypłaty kredytu i już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że mamy do czynienia z klauzulą niedozwoloną. Bank dobrowolnie kształtował zobowiązanie, na co kredytobiorca nie miał żadnego wpływu.
  • – § 15 ust. 7 pkt 3) COU w brzmieniu: „Do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych”. Podobnie się ma sytuacja z samą spłatą kredytu, gdzie bank pobierał złotówki i przeliczał sobie ratę na franki wedle własnych, tajemniczych ustaleń. Powyższy zapis jest tożsamy z klauzulą 3179.

Posiadacze umowy frankowej Nordea Habitat, w której można odnaleźć takie zapisy, mogą skutecznie dochodzić unieważnienia kredytu na drodze sądowej. 

Jak i przeciwko komu złożyć pozew w sprawie kredytu Nordea Habitat?

W 2013 roku Nordea podjęła decyzję o sprzedaży banku, które nabywcą zostało PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym pozew należy wytoczyć przeciwko temu bankowi. Niewątpliwie istotne jest wykazanie, że na dzień zawarcia umowy kredytobiorca był konsumentem. Zgodnie z art. 221 k.c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zatem jeżeli mieszkanie czy dom zakupiliśmy w celach konsumpcyjnych (mieszkaniowych) i nie wybudowaliśmy za uzyskaną od banku kwotę hotelu czy pensjonatu, to możemy uznać się za konsumentów. Należy bowiem pamiętać, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Możliwe jest zatem unieważnienie takiej umowy (więcej w artykule). Kredyt CHF Nordea też zalicza się do tej kategorii. 

Wyroki Nordea Habitat

W sprawach dotyczących kredytów Nordea Habitat zapadają wyroki unieważniające umowę kredytu frankowego.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – prawomocne unieważnienie kredytu Nordea Habitat

Dnia 23 marca 2023 r. zapadł prawomocny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię, a dotyczącej kredytu Nordea Habitat. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Gliwicach ustalił, że umowa zawarta pomiędzy poprzednikiem prawnym PKO BP S.A. jest nieważna oraz zasądził zwrot kosztów sądowych (wyrok z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt  I C 679/20.)

Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpatrywał apelację banku PKO BP S.A. Pozwana wskazywała, że umowa jest ważna, a wyrok I instancji nie odpowiada prawu. Ostatecznie sąd odwoławczy oddalił apelację banku i zasądził zwrot kosztów postępowania apelacyjnego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia przewodnicząca wskazała, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia, których nie sposób zastąpić innymi. Stąd też po usunięciu tych postanowień umowa nie może być wykonywana (wyrok z dnia 23 marca 2023 r., akt  V ACa 413/21). 

Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że kredytobiorcy uwolnili się od toksycznego kredytu.

 

 

Wyrok unieważniający Nordea Habitat – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Kolejny pozytywny wyrok przeciwko PKO BP S.A. w sprawie prowadzonej przez Kancelarię. Tym razem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie SSO Sylwia Suska-Obidowska ustalił, że zawarta niegdyś pomiędzy powodami, a pozwanym bankiem umowa kredytu Nordea Habitat jest nieważna oraz zasądził zwrot kosztów procesu. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, stąd uzasadnienie jeszcze nie jest znane. Niemniej orzeczenie pokazuje, że Sąd nie miał wątpliwości co do abuzywności postanowień umownych.

 

 

Sąd Okręgowy w Gliwicach (I C 679/20 z dnia 2 czerwca 2021 r.) ustalił, że umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu. Uzasadnienia ustnego nie było, bo sąd sprawę rozstrzygnął na posiedzeniu niejawnym. Cieszy natomiast, że wyroki Nordea Habitat unieważniające umowy kredytu są coraz częstsze. 

wyroki nordea habitat

Również w Katowicach zapadają korzystne rozstrzygnięcia dla frankowiczów. Kolejna wygrana z bankiem w sprawie prowadzonej przez Kancelarię przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Sprawa dotyczyła kredytu Nordea Habitat z 2009 r. Wyrokiem z dnia 20 września 2022 r. (II C 761/21) Sąd w składzie SSO Izabella Knych ustalił, że zawarta niegdyś umowa jest nieważna oraz zasądził zwrot kosztów procesu. 

Nordea Habitat

Unieważnienie kredytu frankowego Nordea Habitat – kancelaria adwokacka Katowice.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twój kredyt frankowy w PKO BP (Nordea) nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: