W kontekście kredytów z elementem waluty obcej głośno jest przede wszystkim o sprawach frankowych. Zasadnicza większość kredytobiorców została wmanewrowana w umowy w walucie szwajcarskiej i wokół nich toczy się burza medialna. Należy pamietać, że wśród poszkodowanych nieuczciwymi umowami są także konsumenci spłacający swoje zobowiązania w innych niż frank walutach np. w EURO. Powstaje zatem pytanie czy kwestie dotyczące kredytów CHF mają zastosowanie do niefrankowych kredytów pseudowalutowych. Zatem czy unieważnienie kredytu w EURO także jest możliwe?

Czy kredyt hipoteczny w EURO też ma postanowienia abuzywne?

Jako przykład analizy posłuży indeksowany kredyt oferowany przez poprzedników prawnych mBanku, czyli Multibank i BRE Bank. Instytucje te proponowały swoim klientom zaciągniecie zobowiązania również w innych walutach, w tym właśnie EURO. Poniżej przytaczam postanowienia jednej z umów, w której toczy się postępowanie sądowe prowadzone przez Kancelarię. Klauzula dot. wypłaty kredytu tj. § 3A umowy:

„Waluta waloryzacji Kredytu: EUR. 3A. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia XX.XX.XXXX według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi XXXXXX EUR. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie”

A tu obraz postanowienia z takiej umowy: unieważnienie kredytu w EURO Co się tyczy klauzuli spłat poszczególnych rat, to treść umowy w tym zakresie kształtuje się następująco (§ 10 ust. 5):

Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50

Poniżej skan tej części umowy: unieważnienie kredytu w EURO Powyższe udowadnia jedno – umowy kredytowe w EUR w mBank niczym praktycznie nie różnią się od ich frankowych odpowiedników. Skoro tak, to unieważnienie takiej umowy jest jak najbardziej możliwe i wykonalne.

Unieważnienie kredytu hipotecznego w EURO – postępowanie

Schemat prowadzenia sprawy przeciwko bankowi, a dotyczącej kredytu w EURO nie różni się specjalnie od spraw frankowych. W pierwszej kolejności należy dokonać analizy umowy i okoliczności jej zawarcia. Następnie wystąpić o historię spłat, sporządzić reklamację i złożyć pozew. Pytania na rozprawie kredytu pseudowalutowego w EURO będą praktycznie identyczne jak w sprawach, gdzie mamy do czynienia z CHF. Na pewno należy się należycie przygotować, albowiem pełnomocnik banku może zadawać podchwytliwe pytania, na które odpowiedź zaważy na całej sprawie.
Należy pamietać, ze dyrektywa 93/13 ma zastosowanie nie tylko do kredytów frankowych, ale także do tych w innych walutach. Stąd osoby posiadające umowy w EURO korzystają z takiej samej ochrony jak ich Frankowicze.

Wyroki w sprawach kredytów EURO:

Wyrok z dnia 28 kwietnia 2023 r., sygn. akt II C 461/22 – unieważnienie kredytu w EURO – Sąd Okręgowy Katowice

Na krótko przed długim weekendem majowym zapadł kolejny pozytywny wyrok przeciwko mBank S.A. w sprawie prowadzonej przez Kancelarię. Tym razem sprawa była o tyle ciekawa, gdyż dotyczyła kredytu waloryzowanego do EURO, a nie franka szwajcarskiego. 

Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie SSO Lech Skórski ustalił, że umowa zawarta przez powodów z pozwanym bankiem jest nieważna oraz zasądził całość wpłaconych rat w złotówkach i EURO. Ponadto bank zobowiązany jest zwrotu kosztów procesu. Uzasadnienie wskazywało na postanowienia niedozwolone w umowie, które uniemożliwiały jej dalsze wykonywanie. 

Unieważnienie kredytu w EURO – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu w EURO zawiera klauzule niedozwolone, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: