Kolejnym z banków, który udzielał tzw. kredytów frankowych był Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., którego następcą prawnym jest BNP Paribas S.A. Kredyt frankowy BGŻ był umową typu denomoninowanego, czyli kwota kredytu była wyrażana w CHF, lecz kredytobiorca otrzymywał równowartość tej kwoty w złotówkach. Tyle w teorii, bo podobnie jak w innych kredytach z elementem waluty obcej, bank zabezpieczył swoje interesy jednocześnie dokonując pokrzywdzenia drugiej strony tj. kredytobiorcy-konsumenta

Kredyt frankowy BGŻ – klauzule abuzywne.

Główne postanowienia, które należy uznać za niedozwolone, a więc takie, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem, kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające jego interesy, znajdują sie w regulaminie. I tak wertujać ten dokument i dochodząc do § 37.1 znajdujemy następującą treść:

„Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty.”
Punkt dalej, a to § 37.2 mówi, że:
„Kredyt w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty.”
Doprecyzowując powyższe punkty należy wrócić do umowy, gdzie w § 4 ust. 1 znajduje się następujące postanowienie:
„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w ust. 3. Spłata kredytu następuje w złotych. Zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda kredytu oraz raty kapitałowo-odsetkowej.”
Ciekawym dopełnieniem tego potoku nieprawidłowości jest wskazany w § 2 ust. 4 pkt c) umowy obowiązek Kredytobiorcy do:
„pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna obowiązującym w dniu złożenia wniosku o kredyt, a kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna z dnia uruchomienia kredytu, niezbędna do zamknięciatransakcji,

Wyżej wymienione zapisy są typowe dla kredytów pseudofrankowych tj. uprawniają bank do dowolnego kształtowania zobowiazania kredytobiorcy zarówno podczas uruchomienia umowy jak i w trakcie jej wykonywania. Postanowienia te są bardzo podobne do umów Nordea, PKO BP czy Deutsche Bank.  

Kredyt frankowy BGŻ narusza zasadę waloryzacji określoną w art. 3581 § 2 k.c.

Waloryzacja na tej podstawie nie może być dokonywana arbitralnie przez jedną ze stron zobowiązania, nawet gdy dany mechanizm jest objęty umową. Przykładowo za niedozwolone postanowienie umowy kredytu bankowego denominowanego w obcej walucie uznano uzależnienie warunków waloryzacji świadczenia pieniężnego od woli banku udzielającego kredytu, w szczególności przez odwołanie się w klauzuli umownej do kursów walut zawartych w tabeli banku, ogłaszanej w jego siedzibie, bez wskazania ograniczeń umownych w postaci skonkretyzowanych, obiektywnych kryteriów zmian stosowanych kursów walutowych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2019 r. sygn. akt V CSK 309/18).

Ponadto sposób dokonania waloryzacji jest sprzeczny z ustawą, albowiem przepis literalnie wskazuje, że strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości. Ustawodawca tutaj celowo użył liczby pojedynczej, a więc zgodnie z ustawą można zastrzec jeden miernik, według którego można dokonywać waloryzacji. Natomiast w umowie BGŻ wskazano co najmniej dwa mierniki.

Wypłata była dokonywana wg kursu kupna wg tabel banku (miernik nr 1) a spłata wg kursu sprzedaży wg tabel banku (miernik nr 2). Implikuje to, że umowa pozwanej jest sprzeczna z art. 58 § 1 k.c., a więc bezwzględnie nieważna.

Wyroki w sprawach frankowych przeciwko dawnemu BGŻ.

Wyrok z dnia 30 marca 2023 r., sygn. akt II C 971/22 – unieważnienie

Sprawa prowadzona przez Kancelarię przeciwko BNP Paribas (kredyt frankowy denominowany po dawnym BGŻ) zakończona pozytywnym rozstrzygnięciem. Wyrokiem z dnia 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Głogowska ustalił, że umowa jest nieważna, zasądził wszystkie dotychczasowe wpłaty zgodnie z zasadą dwóch kondykcji oraz koszty procesu. Nie został uwzględniony zarzut zatrzymania złożony przez bank. 

wyrok BGŻ

 

 

Wyrok z dnia 1 lipca 2022 r., sygn. akt I C 220/22 – unieważnienie

W kolejnej sprawie sądowej prowadzonej przez Kancelarię zapadł wyrok korzystny dla kredytobiorcy (wyrok z dnia 1 lipca 2022, sygn. akt I C 220/22). Tym razem unieważniony został kredyt frankowy BGŻ z 2007 r.  W ustnych motywach roztrzygnięcia Sąd wskazał na wadliwość klauzuli przeliczeniowej uprawniającej bank do dowolnego kształtowania kurs. Takie postanowienie powinno zostać usunięte z umowy. W wyniku takiego zabiegu kredyt musiał zostać unieważniony. Zasądzono także zwrot kosztów procesu.

Na uwagę zasługuję fakt, że wyrok zapadł w niecałe 5 miesięcy od dnia wpływu pozwu do sądu. Można powiedzieć, że sprawa była przeprowadzona ekspresowo. 

Poniżej treść orzeczenia:

wyrok bgż

Ugoda w sprawie kredytu frankowego BGŻ S.A / BNP Paribas S.A 

Ugody proponowane przez BNP Paribas S.A. najczęściej polegają na przewalutowaniu kredytu po preferencyjnym kursie. Biorąc pod uwagę długoletnie spłaty i wysokość salda w relacji PLN do CHF, to nalezy wskazać, że tego typy rozwiązanie jest wyłącznie korzystne dla banku. Dalsza spłata odbywa się już w złotówkach oprocentowanych WIBOR3M. Galopująca inflancja i w związku z tym pewność, że stopy procentowe będą podwyższane może spowodować, że baredziej opłacalne byłoby spłacanie kredytu na dotychczasowych warunkach. 

Unieważnienie umowy w BGŻ S.A / BNP Paribas S.A – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach  nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?