Kolejnym z banków, który udzielał tzw. kredytów frankowych był Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., którego następcą prawnym jest BNP Paribas S.A. Kredyt frankowy BGŻ był umową typu denomoninowanego, czyli kwota kredytu była wyrażana w CHF, lecz kredytobiorca otrzymywał równowartość tej kwoty w złotówkach. Tyle w teorii, bo podobnie jak w innych kredytach z elementem waluty obcej, bank zabezpieczył swoje interesy jednocześnie dokonując pokrzywdzenia drugiej strony tj. kredytobiorcy-konsumenta

Kredyt frankowy BGŻ – klauzule abuzywne.

Główne postanowienia, które należy uznać za niedozwolone, a więc takie, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem, kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające jego interesy, znajdują sie w regulaminie. I tak wertujać ten dokument i dochodząc do § 37.1 znajdujemy następującą treść:

„Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty.”
Punkt dalej, a to § 37.2 mówi, że:
„Kredyt w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty.”
Doprecyzowując powyższe punkty należy wrócić do umowy, gdzie w § 4 ust. 1 znajduje się następujące postanowienie:
„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w ust. 3. Spłata kredytu następuje w złotych. Zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda kredytu oraz raty kapitałowo-odsetkowej.”
Ciekawym dopełnieniem tego potoku nieprawidłowości jest wskazany w § 2 ust. 4 pkt c) umowy obowiązek Kredytobiorcy do:
„pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna obowiązującym w dniu złożenia wniosku o kredyt, a kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna z dnia uruchomienia kredytu, niezbędna do zamknięciatransakcji,

Wyżej wymienione zapisy są typowe dla kredytów pseudofrankowych tj. uprawniają bank do dowolnego kształtowania zobowiazania kredytobiorcy zarówno podczas uruchomienia umowy jak i w trakcie jej wykonywania. Postanowienia te są bardzo podobne do umów Nordea, PKO BP czy Deutsche Bank.  

Kredyt frankowy BGŻ narusza zasadę waloryzacji określoną w art. 3581 § 2 k.c.

Waloryzacja na tej podstawie nie może być dokonywana arbitralnie przez jedną ze stron zobowiązania, nawet gdy dany mechanizm jest objęty umową. Przykładowo za niedozwolone postanowienie umowy kredytu bankowego denominowanego w obcej walucie uznano uzależnienie warunków waloryzacji świadczenia pieniężnego od woli banku udzielającego kredytu, w szczególności przez odwołanie się w klauzuli umownej do kursów walut zawartych w tabeli banku, ogłaszanej w jego siedzibie, bez wskazania ograniczeń umownych w postaci skonkretyzowanych, obiektywnych kryteriów zmian stosowanych kursów walutowych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2019 r. sygn. akt V CSK 309/18).

Ponadto sposób dokonania waloryzacji jest sprzeczny z ustawą, albowiem przepis literalnie wskazuje, że strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości. Ustawodawca tutaj celowo użył liczby pojedynczej, a więc zgodnie z ustawą można zastrzec jeden miernik, według którego można dokonywać waloryzacji. Natomiast w umowie BGŻ wskazano co najmniej dwa mierniki.

Wypłata była dokonywana wg kursu kupna wg tabel banku (miernik nr 1) a spłata wg kursu sprzedaży wg tabel banku (miernik nr 2). Implikuje to, że umowa pozwanej jest sprzeczna z art. 58 § 1 k.c., a więc bezwzględnie nieważna.

Wyroki w sprawach frankowych przeciwko dawnemu BGŻ.

Wyrok z dnia 1 lipca 2022 r., sygn. akt I C 220/22 – unieważnienie

W kolejnej sprawie sądowej prowadzonej przez Kancelarię zapadł wyrok korzystny dla kredytobiorcy (wyrok z dnia 1 lipca 2022, sygn. akt I C 220/22). Tym razem unieważniony został kredyt frankowy BGŻ z 2007 r.  W ustnych motywach roztrzygnięcia Sąd wskazał na wadliwość klauzuli przeliczeniowej uprawniającej bank do dowolnego kształtowania kurs. Takie postanowienie powinno zostać usunięte z umowy. W wyniku takiego zabiegu kredyt musiał zostać unieważniony. Zasądzono także zwrot kosztów procesu.

Na uwagę zasługuję fakt, że wyrok zapadł w niecałe 5 miesięcy od dnia wpływu pozwu do sądu. Można powiedzieć, że sprawa była przeprowadzona ekspresowo. 

Poniżej treść orzeczenia:

wyrok bgż

Ugoda w sprawie kredytu frankowego BGŻ S.A / BNP Paribas S.A 

Ugody proponowane przez BNP Paribas S.A. najczęściej polegają na przewalutowaniu kredytu po preferencyjnym kursie. Biorąc pod uwagę długoletnie spłaty i wysokość salda w relacji PLN do CHF, to nalezy wskazać, że tego typy rozwiązanie jest wyłącznie korzystne dla banku. Dalsza spłata odbywa się już w złotówkach oprocentowanych WIBOR3M. Galopująca inflancja i w związku z tym pewność, że stopy procentowe będą podwyższane może spowodować, że baredziej opłacalne byłoby spłacanie kredytu na dotychczasowych warunkach. 

Unieważnienie umowy w BGŻ S.A / BNP Paribas S.A – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach  nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?