Kolejnym z ciekawych, lecz trochę nietuzinkowych produktów naszych banków, jest kredyt frankowy w Fortis Bank. Instytucja ta (teraz BNP Paribas) oferowała kredyty denominowane, a więc takie, gdzie kwota była wyrażona we frankach (podobnie jak w PKO BP S.A. Własny Kąt Hipoteczny czy Nordea Habitat). Oczywiście nigdy Frankowicz rzekomych franków nie uświadczył, a sama kwota kredytu w CHF została wpisana fikcyjne. Szczęśliwie kredyty frankowe zawierane z dawnym Fortis Bankiem podlegają unieważnieniu przez sądy. 

Kredyt frankowy w Fortis Bank (dzisiaj BNP Paribas) – gdzie tkwi haczyk?

Sama umowa jest podzielona na punkty, gdzie w pierwszym wskazana jest kwota kredytu we frankach szwajcarskich. Natomiast nie trzeba daleko wertować umowy, bo już w punkcie 5.2 jest wskazany sposób uruchomienia kredytu. Z treści tego postanowienia możemy wyczytać, że wypłata nastąpi w złotówkach w kwocie nie większej niż określona. I teraz należy ustalić w jaki sposób bank dokonana sobie przeliczenia kwoty kredytu w CHF na kwotę wypłaty. W tym celu musimy odnaleźć regulamin, gdzie w punkcie 20 słowniczka wskazana jest pozycja PRZEWALUTOWANIE o następującej treści:

wymiana waluty dokonywana przez Bank i za jego zgodą, po obowiązującym w Banku w dniu dokonania wymiany kursie kupna/sprzedaży walut lub w przypadku wymiany waluty obcej na inną walutę obcą, po kursie Krzyżowym

Bank wypłacając kredyt dokonał przewalutowania z CHF na złotówki. To przeliczenie jest abuzywne, bo uprawnia bank do przeliczenia kiedy chce i jak chce tj. najkorzystniej dla siebie, a najmniej dla kredytobiorcy. Ciekawy jest zapis o kursie kupna/sprzedaży, bowiem mamy kurs sprzedaży i kurs kupna (tak wygląda każda tabela bankowa dot. sprzedaży i kupna walut). W zasadzie nie wiadomo jaki kurs miałby zastosować bank przy przeliczeniu tego kredytu. Stąd też kredyt frankowy Fortis można unieważnić. W tym celu należy pozwać BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kredyt frankowy Fortis bezwzględnie nieważny?

Większość orzeczeń unieważniających umowy frankowe polega na tym, że po usunięciu klauzul kredyt nie może dalej funkcjonować. Natomiast pojawiają się stanowiska odnośnie kredytów denominowanych takich jak Fortis, że umowy te mogą być bezwględnie nieważne. Wynika to z faktu, że nie posiadają wszelkich elementów niezbędnych, które ustawa prawo bankowe wymaga od takiej umowy:

Art. 69 [Umowa kredytu] – prawo bankowe

  1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

W kredytach frankowych Fortis  świadczenie nie zostało określone jednoznacznie, brak zatem precyzyjnego wskazania elementów stanowiących essentialia negotii umowy kredytu w rozumieniu art. 69 Prawa bankowego, tj. kwoty i waluty kredytu,

O nieważności umowy kredytu bankowego można mówić przede wszystkim wtedy, gdy nie zostały w niej uzgodnione minimalne, konieczne elementy umowy odzwierciedlające essentialia negotii umowy kredytu bankowego, do której to kategorii (w świetle ustawy Prawo bankowe – art. 69 ust. 1) należy zaliczyć:

Po stronie kredytodawcy:

1) oddanie do dyspozycji kredytobiorcom kwoty środków pieniężnych – określonych jako kwota kredytu,

2) cel udzielenia kredytu.

Po stronie kredytobiorców:

1) zobowiązanie do korzystania z oddanych do dyspozycji środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie (tj. zgodnie z celem kredytowania),

2) zwrot wykorzystanego kredytu,

3) zapłatę wynagrodzenia na rzecz banku w zamian za korzystanie ze środków kredytu, w formie odsetek lub prowizji od udzielonego kredytu.

Oddanie do dyspozycji kredytobiorcom oznaczonej kwoty środków pieniężnych jest głównym świadczeniem banku z tytułu umowy kredytu i stanowi essentialia negotii tej umowy. Umowa kredytu, w której nie określono kwoty środków pieniężnych oddawanej do dyspozycji kredytobiorcom, nie umową ważnie zawartą z uwagi na nieustalenie głównego świadczenia banku. Umowa taka nie może obowiązywać, bo, nie określając świadczeń stron, nie nadaje się do wykonywania.

Nietypowy kredyt frankowy w Fortis Bank

Kredyt ten nie ma klasycznej klauzuli przeliczeniowej dot. spłaty poszczególnych rat. W punkcie 8.8 wskazuje się bowiem, że:

Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z Rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.

Sugeruje się, że spłata odbywała się od razu w walucie szwajcarskiej, co wyłącza niejako argument o permanentnej nadpłacie kredytu w związku z manipulowaniem kursem przez bank. Jednak co ciekawe punkt 8.8 oraz 5.2 w związku z punktem 20 „Regulaminu” przez Rzecznika Finansowego zostały wskazane jako klauzule abuzywne skutkujące unieważnieniem całej umowy. Podobnie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Warszawie, który w wyroku z dnia 10 grudnia 2019 r. (sygn. akt XXV C 1473/17) unieważnił umowę kredytową w Fortis Bank.

Wyroki w sprawie kredytu Fortis Bank

W sprawach frankowych przeciwko Fortis Bank zapada coraz więcej orzeczeń pozytywnych dla frankowiczów. Przykładem może być wyrok Sądu Okręgowy w Warszawie z dnia 24.06.2021 r, sygn. akt sygn. akt IV C 649/21 . Poza apelacją warszawską także spotyka się korzystne roztrzygnięcia tj. w Katowicach czy Lublinie (I ACa 215/21 z 13 września 2021 r.). 

Szereg nowych wyroków korzystnych dla frankowiczów Fortis Bank pozytywnie wpływa na morale kredytobiorców. Stąd też nie należy się bać sporu sądowego, albowiem orzecznictwo pokazuje, że sprawa przeciwko bankowi o unieważnienie kredytu jest możliwa do wygrania. 

Zabezpieczenie w sprawie kredytu Fortis Bank 

W sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (sygn. akt XVIII C 19330/21) Klient Kancelarii uzyskał zabezpieczenie roszczenia. Sąd uprawnił powoda do niepłacenia rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w toczącej się sprawie. Jest to już kolejne korzystne postanowienie w postępowaniach prowadzonych przez Kancelarię. Treść orzeczenia poniżej: 

W innej sprawie prowadzonej dot. unieważnienia kredytu Fortis Bank ten sam Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu. Zgodnie z treścią orzeczenia Klienci Kancelarii są uprawnieni do niepłacenia rat do prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Tego typu rozwiązanie pozwoli ulżyć kredytobiorcom i spokojnie doglądać końca procesu. Treść poniżej:

unieważnienie kredytu Fortis Bank

Kontakt z Kancelarią w sprawie unieważnienia kredytu Fortis Bank.

Jeżeli posiadasz ten rodzaj kredytu, skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo

albo poprzez formularz kontaktowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Kancelaria znajduje się w Katowicach. Specjalizuję się w kredytach frankowych.

Ile trwa sprawa frankowa?
Pozew frankowy – koszty
Pytania na rozprawie frankowej