W stosunku do konsumentów posiadających kredyty frankowe ukształtowała się bardzo pozytywna linia orzecznicza. Znaczna część spraw dla tego typu kredytobiorców kończy się wyrokiem unieważniającym. Dodatkowo większość sądów zasądza całość wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych stosując przy tym tzw. teorię dwóch kondykcji. Natomiast jest pewna grupa pokrzywdzonych przez nieuczciwe umowy, a mianowicie ci, którzy zaciągnęli kredyty na poczet działalności gospodarczej. Zatem powstaje pytanie czy możliwe jest unieważnienie kredytu frankowego przez przedsiębiorcę?

Unieważnienie kredytu frankowego przez przedsiębiorcę, a orzecznictwo.

Dotychczas dochodzenie roszczeń przez tego typu kredytobiorców było znacznie utrudnione. Część sądów oddalało takie pozwy, albowiem mają zastosowania przepisy o abuzywności klauzul, więc nie było podstawy do wydania korzystnego wyroku. Dużo w tej materii zmieniła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022 r. o sygnaturze III CZP 40/22. Sąd Apelacyjny w Warszawie wniósł pytanie o następującej treści:

Czy w świetle art. 353(1) k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – w wersji sprzed nowelizacji ustawą z dn. 29.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zgodne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są zapisy umowy i stanowiącego jej część regulaminu, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego określenia kursu waluty (bez odniesienia do obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów), która została wskazana, jako właściwa do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości poszczególnych rat kredytu i ich zaliczenia na poczet zobowiązania kredytowego?

W powoływanej uchwale Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi wskazując, że:

Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 3851k.c

Skutek uchwały III CZP 40/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z tą uchwałą kredyty indeksowane (więcej w artykule) nieważne bezwzględnie są umowy, w których bank może dowolnie kształtować kurs CHF według swoich tabel. Jest to zarzut uniwersalny, więc nie ma znaczenia kto zawarł umowę. Zatem to orzeczenie stanowi podstawę uznania umowy za nieważną także dla przedsiębiorców. W powództwach należy wskazywać, że taka umowa jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego w oparciu o art. 58 § w zw. z art. 353k.c. Oczywiście nie stanowi to o automatycznym uznaniu umowy za nieważną, ale niewątpliwie znakomicie na unieważnienie kredytu frankowego przez przedsiębiorcę. Niemniej warto przed rozpoczęciem postępowania skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w tego typu sprawach.

Jeżeli zaciągnąłeś kredyt CHF w związku z prowadzoną działalności gospodarczą, to skontaktuj się z Kancelarią:

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu frankowego nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: