Kredyty indeksowane i denominowane do waluty obcej są przedmiotem wielu postępowań sądowych. Przed wytoczeniem powództwa szereg kredytobiorców zasięga różnego rodzaju porad prawnych lub szuka odpowiedzi w Internecie na nurtujące ich pytania. Jednym z nic jest przedawnienie roszczeń w sprawach frankowych. W niniejszym artykule rozjaśniam tą kwestię.

Przedawnienie roszczeń – co to znaczy?

Ta instytucja prawa cywilnego umożliwia uchylenie się od zaspokojenia roszczenia po upływie przewidzianego prawem terminu. Innymi słowy jest czas, w którym wierzyciel może skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Głównym zadaniem przedawnienia jest stabilizacja obrotu gospodarczego. Przedawnienie roszczeń jest zasadą. Niemniej ustawa przewiduje wyjątki od tej reguły (np. zniesienie współwłasności).

Co ważne w kontekście spraw frankowych, nie ulegają przedawnieniu żądania ustalenia prawa lub stosunku prawnego oparte na art. 189 kpc, a więc także roszczenie o ustalenie, że dana umowa kredytu jest nieważna. Warunkiem jest, aby powód posiadał interes prawny (nie ma go w przypadku spłaconych kredytów, ale w takim przypadku po prostu powództwo dotyczy zapłaty).

Przedawnienie roszczeń w sprawach frankowych – kiedy następuje?

Jeżeli chodzi o kwestie zwrotu wpłaconych rat, to do niedawna uznawano, ze roszczenie frankowiczów o zwrot rat przedawniało się w okresie 10 lat od daty uiszczenia danej raty kapitałowo-odsetkowej.

Kwestię tą rozstrzygnął Sąd Najwyższy bazując na wyrokach TSUE, który w uchwale z 7 maja 2021 r., wydanej w siedmioosobowym składzie sprawie III CZP 6/21 wskazał, że „kierując się dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, należy uznać, że bieg terminu przedawnienia roszczeń restytucyjnych konsumenta nie może się rozpocząć zanim dowiedział się on lub, rozsądnie rzecz ujmując, powinien dowiedzieć się o niedozwolonym charakterze postanowienia. Należy bowiem uznać, że dopiero wówczas mógł wezwać przedsiębiorcę do zwrotu świadczenia (por. art. 455 k.c.), tj. podjąć czynność, o której mowa w art. 120 § 1 k.c”. Stąd też kredytobiorca jest uprawniony do żądania całości zapłaconych rat.  

Ta sama uchwała niestety wskazuje, że bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się nie od chwili ich wypłaty, a dopiero od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna. Za moment ten uznaje się sytuację, gdy frankowicz wystosował do banku reklamację wskazującą na abazywność klauzul.   

Przedawnienie roszczeń frankowiczów – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach zawiera klauzule niedozwolone, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: