Między innymi górnicza emerytura pomostowa, cytując sentencję wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2016 roku (Sygn. akt: II UK 283/15) to “tzw. świadczenie z ubezpieczenia społecznego na wypadek starości, przysługujące w razie osiągnięcia wieku emerytalnego niższego od powszechnego w związku z wykonywaniem zatrudnienia w warunkach szczególnych.” Oznacza to, że ustawodawca chce chronić osoby wykonujące zawód w szczególnych warunkach, przed negatywnymi skutkami posunięcia się w wieku co w realny sposób może zagrażać ich  życiu i zdrowiu.

Kiedy górnik może się ubiegać o emeryturę pomostową?

Pracownik urodzony po 31 grudnia 1948 roku, który wykonywał swoją pracę na pełny etat przez okres co najmniej 15 lat i jednocześnie osiągnął wiek emerytalny, przewidziany dla kobiet na 55 rok życia i na  60. dla mężczyzn. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie na stanowisku kwalifikowanym przez art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – innymi słowy są to prace o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub takie które wymagają wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. Praca górnika została wyraźnie wymieniona przez ustawodawcę jako praca w szczególnych warunkach.

Górnicza emerytura pomostowa – kto opłaca?

Środki przeznaczone na emerytury pomostowe pochodzą z Funduszu Emerytur Pomostowych, który opłacają pracodawcy zatrudniający osoby do wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obowiązek opłacania składek na FEP, spoczywa na pracodawcy także wobec pozostałych pracowników nie kwalifikujących się do uzyskania emerytury pomostowej, gdyż pracowali w wymiarze np pół etatu.

Emerytura pomostowa dla górników – ile wynosi?

Świadczenie to jest zależne od wielu czynników, jej wysokość jest uzależniona od ilości środków ze składek gromadzonych przez cały okres zatrudnienia, kapitału początkowego czy okresu pracy. Związek Ubezpieczeń Społecznych oblicza wysokość należnej emerytury pomostowej dzieląc podstawę świadczenia przez średnią długość życia osoby w wieku 60 lat. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że świadczenie emerytury pomostowej nie może być niższe niż najniższa emerytura, obliczana na każdy rok osobno – w 2022 roku to 1217,98 złotych netto a tym samym 1338,44 złote brutto.

Czy i ile można dorobić pobierając świadczenie z górniczej emerytury pomostowej?

Ustawodawca zezwala na to aby emeryt wciąż pozostawał aktywny zawodowo, jednakże wyznacza pewien próg finansowy, po przekroczeniu którego świadczenie zostanie przez ZUS zawieszone. Emeryt po osiągnięciu przychodu stanowiącego 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za każdy kwartał roku, które w II kwartale 2022 roku wyniosło 6565,44 złote.

Zastanawiasz się czy spełniasz warunki uzyskania świadczenia z emerytury pomostowej? Skontaktuj się z adwokatem z Kancelarii w Katowicach.

 

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.