Większość z nas marzy o posiadaniu własnego mieszkania czy domu. Jeżeli planujemy zakup nieruchomości na rynku pierwotnym, to najczęściej sprzedającym jest deweloper. Niestety nie zawsze obietnice są przez takich przedsiębiorców realizowane. Po odbiorze okazuje się, że nasze lokum posiada szereg wad. Co zatem należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie od dewelopera?

Odszkodowanie od dewelopera za usterki a rękojmia za wady rzeczy

Zgodnie z przepisami deweloper odpowiada za wady rzeczy z tytułu rękojmi, gdy wada ta została stwierdzona w terminie 5 lat od dnia wydania nieruchomosci. Natomiast roszczenie o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady. Roszczący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny czy odstąpieniu od umowy. Generalnie rękojmia jako ustawowa, czyli niezależna od woli stron, forma odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedaż rzeczy wadliwej daje szereg uprawnień kupującemu. Natomiast nie wyczerpuje ona wszystkich roszczeń, które mogą wyniknąć z istnienia wady rzeczy. Niezależnie od skorzystania z rękojmi poszkodowany może dochodzić szkody na zasadach ogólnych. Deweloper ponosi odpowiedzialność kontraktową z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odszkodowania od dewelopera można dochodzić niezależnie od faktu czy deweloper usunął wadę czy nie.

Jak dochodzić odszkodowania od dewelopera?

Przede wszystkim, aby roszczenie było skuteczne, należy wykazać 3 przesłanki. Pierwszą z nich jest szkoda i jej wysokość. W tym celu najlepiej skorzystać z usługi rzeczoznawcy, aby wycenił nam poniesione straty. Stanowić to będzie też podstawę roszczenia sformułowanego w pozwie. Drugą z przesłanek jest konieczność wykazania przyczyny szkody, którą można przypisać deweloperowi. Ostatnia przesłanka to adekwatny związek przyczynowy pomiędzy powstałą szkodą, a działaniem lub zaniechaniem dewelopera. Przykładem takiej szkody związanej z istnieniem wad jest nieprawidłowo wykonany balkon, z którego następnie dochodzi do zalania wewnątrz mieszkania. Sama wada balkonu powinna być usunięta na podstawie przepisów o rękojmi. Natomiast koszty związane z wymianą paneli, osuszanie ścian, ponownego malowania itp. to szkoda stanowiąca następstwo wadliwie wykonanego balkonu, a więc wady rzeczy.

Odszkodowanie do dewelopera – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli deweloper wyrządził Ci szkodę i odmawia jej naprawy – skontaktuj się z Kancelarią.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Sprawdź też inne artykuły na temat odszkodowań:
Odszkodowanie za błąd księgowej
Zaniżone odszkodowanie z OC