Wykonując codzienne obowiązki związane ze świadczeniem pracy nikt nie przypuszcza, iż może dojść do nieszczęśliwego zdarzenia. Niemniej takie sytuacje się zdarzają i czasami mają tragiczne konsekwencje. Zaniedbania ze strony pracodawcy, nieuwaga osób kierujących pracą lub brak odpowiednich szkoleń mogą skutkować śmiercią pracownika. W artykule opisuję jakie roszczenia przysługują rodzinie zmarłego w wyniku śmiertelnego wypadku przy pracy.

Świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypadkowej. 

Ustawa wypadkowa to potoczne określenie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, bez takich poleceń oraz w drodze do pracy.

Z tytułu wypadku przy pracy , który skutkował śmiercią pracownika na podstawie ww. opisywanej ustawy rodzina zmarłego może przede wszystkim ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Wysokość przysługujących świadczeń z tego tytułu została dokładnie opisana na stronie ZUS. 

Ponadto rodzina zmarłego jest uprawniona do renty rodzinnej. Jej wysokość nie jest sztywna i zależy od wielu czynników. Stąd też nie sposób wskazać konkretnej kwoty. Niemniej należy wskazać, że Renta rodzinna wynosi:

  • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
  • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
  • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej

Dodatkowo osoba, która poniosła koszty pogrzebu, może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w kwocie 4000 zł.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – śmierć i zadośćuczynienie dla rodziny

Pozyskanie świadczeń na postawie ustawy wypadkowej to niejedyne źródło roszczeń. Przede wszystkim rodzina zmarłego (lub osoby najbliższe) mogą dochodzić zadośćuczynienia i innych świadczeń na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 446 k.c. osoba uprawniona może dochodzić zwrotu kosztów pogrzebu czy leczenia, renty, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, a także odpowiednią sumę zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W tym celu należy zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy zmarłego z roszczeniem. Większość szanujących się firm posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które swoim zakresem obejmuje tego typu roszczenia. Stąd też dochodzenie odszkodowania może być uproszczone. 

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczeń? Należy w pierwszej kolejności złożyć reklamację, a jeśli to się okaże bezskuteczne – pozew.

Śmiertelny wypadek przy pracy – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli jesteś osoba uprawnioną do opisywanych w artykule świadczeń – skontaktuj się:

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.