Kredyty frankowe PEKAO S.A. stanowią portfel przejęty po Banku BPH z siedzibą w Krakowie. Umowa ta jest typem denominowanym tj. gdzie kwota kredytu jest wyrażona we frankach szwajcarskich, co oczywiście nie znaczy, że w tej walucie kredyt został uruchomiony. Podobne umowy oferowały PKO BP, NORDEA czy FORTIS. W artykule opis ze wskazaniem klauzul, które stanowią o abuzywności Kredyt frankowy PEKAO S.A.

Klauzule abuzywne w produkcie kredyt frankowy PEKAO S.A.

Na pierwszy rzut oka analizując treść umowy kredytu trudno dopatrzeć się postanowień, które mogłoby wzbudzić naszą wątpliwość. Kwota jest wyrażona w walucie obcej i brak w samym wzorcu dopatrzeć się znanych z innych kredytów postanowień przeliczeniowych. Dopiero lektura załącznika nr 7 do umowy pozwala nam dojść do wniosku, że mamy do czynienia z kolejnym toksycznym produktem bankowym. Treść tego załącznika zaczyna się od blankietowego oświadczenia kredytobiorców o akceptacji ryzyka walutowego. W związku z zaciągnięciem kredytu walutowego, Kredytobiorca oświadcza, że jest mu znane i wyjaśnione przez Bank ryzyko zmiany kursu waluty, w której zaciągnął zobowiązanie kredytowe i jest przez siebie tego ryzyka.  Oczywiście tak sformułowane oświadczenie nie może zastępować rzeczowej informacji odnośnie ryzyka dot. zaciągniętego kredytu. Teza ta pozostaje aktualna tym bardziej, że to bank kształtował owo „ryzyko walutowe” poprzez swoje tabele.

Klauzula wypłaty i spłaty

Punkt 2 załącznika nr 7 ma następującą treść: Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że:

  1. prowizja bankowa od kredytu walutowego naliczana jest i pobierana w walucie udzielonego kredytu
  2. kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu wg kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłaszaną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku
  3. ewentualna nadwyżka z różnic kursowych zostanie wypłacona przelewy na rachunek bankowy kredytobiorcy wskazany we wniosku o wypłatę kredytu, który stanowi załącznik nr 1 do umowy kredytu
  4. kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonywani spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłaszaną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Jak widać, umowa przewidywała obligatoryjną wypłatę i spłatę w PLN wg dowolnie kształtowanego kursu przez bank. W samej umowie brak jakiejkolwiek definicji tabel kursowych i sposobu jej ustalania. Coraz więcej wyroków pozytywnych zapada przeciwko PEKAO S.A. w sprawie kredytów po BPH. Za przykład może posłużyć wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt: II C 1065/20 czy Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sygn. akt: I ACa 647/17.  

Masz kredyt frankowy PEKAO S.A.? – skontaktuj się z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa? Koszt sprawy frankowej Spłacony kredyt frankowy a pozew